Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-403 2020-05-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-21 ĮSAKYMO NR. DV-1550 „DĖL FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-21 ĮSAKYMO NR. DV-1550 „DĖL FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 12 d. Nr.  DV-403

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-12-01 įsakymu Nr. V-1075 „Dėl Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“, Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010-02-19 įsakymu Nr. V-222 „Dėl Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašo patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojos, atliekančios vedėjo funkcijas, I. Dimšienės 2020-05-07 raštą Nr. VD-1246 (3.28),

                      p a k e i č i u Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-21 įsakymo Nr. DV-1550 „Dėl Finansų ir investicijų skyriaus pareigybių aprašymų tvirtinimo“ 1.11 papunkčiu,  ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                             administracijos direktoriaus

                                                                                                             2018 m. gruodžio 21 d.

                                                                                                             įsakymu Nr. DV-1550

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

                                                                                                             2020 m. gegužės 12 d.

įsakymo Nr. DV-403

redakcija)

 

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – valstybės tarnautojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Europos Sąjungos programų ir fondų, kitos tarptautinės finansinės paramos, valstybės lėšomis finansuojamų investicinių projektų rengimą, jų įgyvendinimą, projektinės iniciatyvos projektų, finansuojamų savivaldybės lėšomis,  administravimą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – inicijuoti, organizuoti ir rengti Europos Sąjungos programų ir fondų, kitų tarptautinės finansinės paramos, valstybės, savivaldybės lėšomis finansuojamus projektus ir programas, vykdyti jų stebėseną, konsultuoti administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojus paraiškų finansavimui gauti rengimo ir projektų įgyvendinimo klausimais.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį vadybos arba verslo administravimo krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų Europos Sąjungos programų ir fondų investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtį.

4.3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąją administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, investicinių projektų vadybos ir finansavimo valdymo principais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Europos Sąjungos struktūriniais fondais bei programomis, jų teikiamomis galimybėmis bei finansavimo sąlygomis.

4.4. Mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu.

4.5. Gebėti rengti veiklos ir viešinimo planus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

4.6. Valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus dokumentus.

4.7. Mokėti dvi užsienio kalbas (anglų ir rusų) įgudusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Analizuoja projektų, patvirtintų savivaldybės strateginiuose dokumentuose, finansavimo galimybes, pagal iš kitų skyrių gautą informaciją vertina pasirengimą teikti paraiškas.

5.2. Organizuoja ir kontroliuoja dokumentų (galimybių studijų, investicinių projektų), reikalingų finansinei paramai gauti, rengimą, analizuoja ir vertina parengtus dokumentus, teikia išvadas skyriaus vedėjui.

5.3. Dalyvauja rengiant savivaldybės ir regionines programas ir projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų, kitos tarptautinės finansinės paramos, valstybės, savivaldybės lėšomis: analizuoja ir vertina finansavimo poreikį ir galimybes, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, koordinuoja jų vykdymą.

5.4. Vertina ir analizuoja kitų skyrių pateiktą informaciją, reikalingą projektiniams pasiūlymams parengti, ją apibendrina, parengia ir pateikia Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriui ar ministerijoms projektinius pasiūlymus.

5.5. Vykdo projektų įgyvendinimo stebėseną ir esant poreikiui teikia prašymą Alytaus regiono plėtros tarybai atlikti pakeitimus regiono projektų sąrašuose.

5.6. Vertina ir analizuoja kitų skyrių pateiktą informaciją, ją apibendrina ir rengia projektų paraiškas Europos Sąjungos fondų, kitos tarptautinės finansinės paramos, valstybės finansavimui gauti.

5.7. Suplanuoja žmogiškųjų ir materialinių išteklių poreikius ir išlaidas, reikalingas projektiniams pasiūlymams ir paraiškoms parengti.

5.8. Vertina ir analizuoja finansavimo ir administravimo sutarčių projektus, teikia išvadas vedėjui, organizuoja jų pasirašymą ir pateikimą įgyvendinančiosioms institucijoms.

5.9. Vertina ir analizuoja arba rengia partnerystės sutarčių projektus, teikia išvadas vedėjui ir organizuoja sutarčių pasirašymą. Administruoja minėtas sutartis, esant poreikiui inicijuoja jų keitimus.

5.10. Bendradarbiauja su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, atsakingomis už Europos Sąjungos paramos įgyvendinimą: vertina, analizuoja projektų finansavimo sąlygų aprašų ir jų keitimų projektus ir kitus su jais susijusius teisės aktus, teikia išvadas ir siūlymus, kaip juos tobulinti.

5.11. Vykdo projektinės iniciatyvos projektų, finansuojamų savivaldybės lėšomis, administravimą.

5.12. Rengia dokumentų projektus savivaldybės tarybai, kolegijai, merui, administracijos direktoriui Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų rengimo klausimais.

5.13. Paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje.

5.14. Surenka, įvertina, išanalizuoja ir apibendrina projektų informaciją skyriaus rengiamoms ataskaitoms.

5.15. 5 metus po projektų įgyvendinimo vykdo projektų stebėseną, surenka, įvertina ir išanalizuoja reikalingą kitų skyrių informaciją, ją apibendrinęs parengia ir pateikia projekto ataskaitą po užbaigimo.

5.16. Nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais.

5.17. Surenka, vertina ir analizuoja kitų skyrių informaciją, planuoja lėšų poreikį projektams įgyvendinti ir teikia jį skyriaus vedėjui.  

5.18. Surenka, įvertina ir apibendrina kitų skyrių informaciją ir parengia projektų pirkimų planus. Vykdo projektų sutarčių įgyvendinimo kontrolę.

5.19. Atlieka pirkimo organizatoriaus funkcijas, vykdydamas mažos vertės viešuosius pirkimus, kontroliuoja pasirašytų sutarčių vykdymą.

5.20. Konsultuoja administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojus paraiškų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos, valstybės, savivaldybės finansavimui gauti rengimo ir projektų įgyvendinimo klausimais.

5.21. Asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą.

5.22. Administracijos direktoriaus, tiesioginio vadovo raštiškais pavedimais vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriaus veikla, siekdamas įstaigos strateginių tikslų.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________

 

Susipažinau

 

......................................

(parašas)

......................................

(vardas ir pavardė)

......................................

(data)

 

Į pradžią