Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-206 2020-05-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „DREVINUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

                                                                                                                                               Projektas

2020-05-13 Nr. TŽ-206

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „DREVINUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Švietimo įstatymo 43 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindama Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“, ir  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-04-16 sprendimo Nr. T-76 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio struktūros pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo“ 3 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatus (pridedama).

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėją pasirašyti šio sprendimo 1 punktu patvirtintus nuostatus ir iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. juos įregistruoti VĮ Registrų centre Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

3. Nustatyti, kad sprendimo 1 punkte nurodyti nuostatai įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras           

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2020 m. ____________________ d.

sprendimu Nr. _______________

 

PRITARTA

Mokyklos-darželio tarybos

2020 m. ______________ d.                       

posėdyje (protokolo Nr.        )

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „DREVINUKAS“ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ (toliau – lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, lopšelio-darželio teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Alytaus lopšelis-darželis „Drevinukas“, trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis „Drevinukas“. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 191054763.

3. Lopšelio-darželio istorija: 1981 m. gruodžio 28 d. įsteigtas Alytaus lopšelis-darželis Nr. 20. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 1996 m. gegužės 30 d. sprendimu Alytaus lopšelis-darželis Nr. 20 nuo 1996 m. rugsėjo 1 d. reorganizuotas į Alytaus „Drevinuko“ mokyklą-darželį. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m balandžio 16 d. sprendimu Nr. 76 „Drevinuko“ mokyklos-darželio tipas yra keičiamas iš mokyklos-darželio į lopšelį-darželį ir pavadinamas Alytaus lopšeliu-darželiu „Drevinukas“.

4. Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

5. Lopšelio-darželio priklausomybė – savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokykla.

6. Lopšelio-darželio savininkė – Alytaus miesto savivaldybė, Rotušės a. 4, 62504 Alytus.

7. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės taryba, kuri vykdo savininko teises ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose įstatymuose.

8. Lopšelio-darželio adresas – Topolių g. 19, 63331 Alytus.

9. Mokyklos grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

10. Mokyklos pagrindinė paskirtis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

11. Mokyklos tipas – lopšelis-darželis.

12. Mokyklos kitos paskirtys – ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla judesio ir padėties sutrikimą turintiems vaikams.

13. Mokymo kalba – lietuvių kalba.

14. Mokymo forma – dieninė, ugdymo būdas – kasdienis.

15. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savivaldybės herbu ir pavadinimu Alytaus lopšelis-darželis „Drevinukas“, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir šiais nuostatais. Veiklos laikotarpis neribotas.

16. Lopšelis-darželis turi interneto svetainę www.drevinukas.lt, joje viešai skelbia informaciją apie lopšelio-darželio veiklą.

 

II SKYRIUS

 LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS,

TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 

17. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.

18. Lopšelio-darželio veiklos rūšys:

18.1. pagrindinės veiklos rūšys:

18.1.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

18.1.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

18.2.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

18.2.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

18.2.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

18.2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

19.3. nuosavo ar nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

20. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pritaikyti jį specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymui(-si) mokykloje.

21. Lopšelio-darželio uždaviniai:

21.1. užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo(-si) aplinką;

21.2. saugoti ir stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jų socialinį saugumą;

21.3. skatinti vaikų savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti jų gebėjimus, puoselėti individualybę;

21.4. puoselėti vaikų galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę, teikti visapusišką specialistų pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams;

21.5. užtikrinti visapusišką pagalbą vaikams, gyvenantiems šeimose, kurioms  taikoma atvejo vadyba ir kurioms administracijos direktoriaus įsakymu skirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos;

21.6. ugdyti vaikų bendražmogiškąsias vertybes;

21.7. perteikti mokiniams tautinės ir etninės kultūros pagrindus, laiduoti brandžios tautinės savimonės, dorovinės, estetinės pasaulėžiūros sąlygas;

21.8. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(-si) tęstinumą, orientuojantis į darnią vaiko raidą bei pagalbą vaikui ir jo šeimai;

21.9. kurti partneriškus lopšelio-darželio ir vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę.

22. Vykdydamas jam pavestus uždavinius, lopšelis-darželis atlieka tokias funkcijas:

22.1. vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis Bendrosiomis,  priešmokyklinio ugdymo programomis, atsižvelgdamas į vietos ir mokyklos-darželio bendruomenių reikmes, taip pat ugdytinių poreikius ir interesus, konkretina, pritaiko ir individualizuoja ugdymo turinį;

22.2. rengia Ikimokyklinio ugdymo programą;

22.3. vykdo ugdymo procesą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir kitas ugdymo programas, sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina ugdymo kokybę;

22.4. rengia kvalifikacijos programas, švietimo projektus;

22.5. teikia specialistų pagalbą (kineziterapeuto, masažuotojo) specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams;

22.6. sudaro sąlygas  Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui vykdyti vaikų sveikatos priežiūrą;

22.7. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, siunčia į Alytaus miesto pedagoginę psichologinę tarnybą dėl specialiosios pagalbos skyrimo ir organizuoja specialųjį ugdymą teisės aktų numatyta tvarka;

22.8. nustato interesantų ir svečių lankymosi tvarką, griežtai riboja pašalinių asmenų patekimą į lopšelį-darželį ir jo teritoriją;

22.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (ekskursijas, meno, muzikos, šokių užsiėmimus ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka;

22.10. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją;

22.11. bendradarbiauja su kitomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kartu organizuoja seminarus, diskusijas;

22.12. užtikrina higienos normų, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;

22.13. siekdamas ugdymo kokybės gerinimo, atlieka veiklos kokybės įsivertinimą;

22.14. analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą;

22.15. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto  ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

22.16. organizuoja mokinių maitinimą lopšelyje-darželyje;

22.17. viešai skelbia informaciją apie lopšelio-darželio veiklą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

22.18. atlieka kitas įstatymų ir galiojančių teisės aktų numatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

 LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

23. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

23.1. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą, atsižvelgdamas į mokinių polinkius ir gebėjimus;

23.2. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus, atitinkančius lopšelio-darželio tikslus ir uždavinius;

23.3. priartinti mokymo turinį prie gyvenimo poreikių, stiprinti bendrųjų gebėjimų ir kompetencijos ugdymą, dalykų žinių ir metodų integravimą;

23.4. sudaryti sąlygas vaikams plėtoti savo gabumus;

23.5. stebėti ir vertinti ugdymo procesą, mokinių pažangą, jų pasiekimus ir pritaikyti įvairias tyrimo metodikas vidiniam įsivertinimui ir ugdymo tobulinimui užtikrinti;

23.6. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

23.7. vykdyti savivaldybės, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

23.8. stoti ir jungtis į mokyklų, mokytojų, vadovų asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

23.9. gauti paramą teisės aktų nustatyta tvarka;

23.10. sudaryti bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais, sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų ir/ar prekių teikimo;

23.11. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

24. Lopšelis-darželis privalo:

24.1. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams ugdymo(si) aplinką;

24.2. užtikrinti kokybišką ugdymą;

24.3. pripažinti kiekvieno mokinio individualumą, poreikių įvairovę, skirtingus gebėjimus ir potyrius;

24.4. garantuoti atvirumą vietos bendruomenei;

24.5. užtikrinti ugdymo sutarčių sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

25.6. vykdyti kitas įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas pareigas.

 

IV SKYRIUS

 LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

25. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal:

25.1. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba ir Alytaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

25.2. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba;

25.3. direktoriaus patvirtintą Ikimokyklinio ugdymo programą, kuriai yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba ir lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

26. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius.

27. Lopšelio-darželio direktorius skiriamas į pareigas konkurso būdu.

28. Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi teisės aktais:

28.1. patvirtina metinį biudžetą (skiria įstaigos metinius asignavimus);

28.2. patvirtina, keičia ir papildo Lopšelio-darželio nuostatus;

28.3. patvirtina Vaikų priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius tvarkos aprašą;

28.4. priima sprendimus dėl:

28.4.1. direktoriaus skyrimo, atleidimo, darbo užmokesčio nustatymo ir tarnybinių nuobaudų, paskatinimų skyrimo;

28.4.2. lopšelio-darželio darbo laiko nustatymo;

28.4.3. lopšelio-darželio reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo;

28.4.4. sprendžia kitus teisės aktuose ir lopšelio-darželio nuostatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.

29. Alytaus miesto savivaldybės meras, vadovaudamasis teisės aktais:

29.1. pasirašo darbo sutartį su lopšelio-darželio direktoriumi;          

29.2. tvirtina Lopšelio-darželio direktoriaus darbo grafiką;

29.3. siunčia lopšelio-darželio direktorių į tarnybines komandiruotes ir leidžia jį atostogauti;

29.4. skiria lopšelio-darželio darbuotoją laikinai eiti direktoriaus pareigas jo tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir atostogų metu, jeigu darbe tuo metu nėra direktorių pagal savo pareigybės aprašymą galinčio pavaduoti darbuotojo;

29.5. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas teisės aktų nustatyta tvarka rengia direktoriaus pareigybės aprašymą ir teikia jį tvirtinti savivaldybės merui.

30. Kvalifikacinius reikalavimus lopšelio-darželio direktoriui nustato švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtinti Savivaldybių švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciniai ir viešojo konkurso tvarkos organizavimo nuostatai.

31. Lopšelio-darželio direktorius:

31.1. atskaitingas Alytaus miesto savivaldybės tarybai;

31.2. savo darbo režimo ir užduočių vykdymo klausimais pavaldus Alytaus miesto savivaldybės merui arba jo įgaliotam asmeniui;

31.3. tvirtina Lopšelio-darželio vidaus struktūrą, Lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

31.4. nustato lopšelio-darželio struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, lopšelio-darželio struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

31.5. tvirtina pedagogų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo lopšelio-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

 31.6. priima vaikus į įstaigą ir išbraukia juos iš mokinių sąrašų Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo sutartis ir jas nutraukia teisės aktų nustatyta tvarka;

31.7. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėse nustato vaikų ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) teises, pareigas ir atsakomybę;

31.8. suderinęs su Lopšelio-darželio taryba, tvirtina Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles; 

31.9. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;

31.10. organizuoja ir koordinuoja lopšelio-darželio veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina lopšelio-darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

31.11. ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais organizuoja pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus;

31.12. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

31.13. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes.

31.14. sudaro lopšelio-darželio vardu sutartis lopšelio-darželio funkcijoms atlikti;

31.15. organizuoja lopšelio-darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

31.16. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja lopšelio-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

31.17. rūpinasi pedagogų metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, auklėtojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

31.18. inicijuoja lopšelio-darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

31.19. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą vaikui, pedagogui ir lopšeliui-darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisių institucijomis;

31.20. atstovauja lopšeliui-darželiui kitose institucijose;

31.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui;

31.22. savo darbo laiką tvarko pats, nepažeisdamas darbo teisės normomis nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų (įskaitant atostogas ir komandiruotes);

31.23. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

32. Lopšelio-darželio direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi lopšelyje-darželyje, už demokratinį lopšelio-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų lopšelio-darželio tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, lopšelio-darželio veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaikų minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

 

V SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

 

33. Lopšelio-darželio taryba (toliau – taryba) – aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia lopšelio-darželio ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų ir kitų darbuotojų atstovus svarbiausiems tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Taryba padeda spręsti lopšelio-darželio aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems lopšelio-darželio interesams.

34. Tarybos nuostatus tvirtina Lopšelio-darželio taryba.

35. Taryba sudaroma iš lopšelyje-darželyje nedirbančių ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų ir kitų darbuotojų: trys ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai), trys pedagogai, trys kiti darbuotojai.

36. Į tarybą lygiomis dalimis pedagogus deleguoja Mokytojų taryba, kitus darbuotojus – šių darbuotojų susirinkimas; tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja lopšelio-darželio grupių tėvai (globėjai, rūpintojai): kiekvienoje grupėje išrenkamas tėvų atstovas, tėvų atstovų susirinkime išrenkami nariai į tarybą. Taryba renkama mokslo metų pradžioje dvejų metų kadencijai.

37. Lopšelio-darželio tarybos narys gali būti renkamas dviem kadencijoms.

38. Jeigu tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, naują tarybos narį likusiam kadencijos laikotarpiui skiria grupė, skyrusi tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko. Naujas lopšelio-darželio tarybos narys pareigas pradeda eiti tada, kai apie jo paskyrimą paskelbia lopšelio-darželio tarybos pirmininkas ir tarybos narys raštiškai sutinka vykdyti šiuose nuostatuose nurodytus įsipareigojimus.

39. Jeigu lopšelio-darželio tarybos narys vykdo netinkamai arba nevykdo tarybos nuostatuose nustatytų pareigų, lopšelio-darželio tarybos pirmininkas, gavęs daugiau nei pusės tarybos narių pritarimą, turi teisę kreiptis į narį delegavusią grupę ir prašyti atšaukti paskirtą lopšelio-darželio tarybos narį.

40. Jeigu lopšelio-darželio tarybos narys netenkina delegavusios grupės lūkesčių, grupė turi teisę atšaukti paskirtą tarybos narį.

41. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto vienodai, lemia pirmininko balsas. Lopšelio-darželio direktorius ir kitų savivaldos institucijų atstovai  bei lopšelio-darželio bendruomenės nariai  tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

42. Prireikus lopšelio-darželio taryba gali organizuoti uždarus posėdžius.

43. Lopšelio-darželio taryba pirmajame posėdyje po narių išrinkimo arba perrinkimo slaptu arba atviru balsavimu išrenka lopšelio-darželio tarybos pirmininką, jo pavaduotoją, sekretorių. Lopšelio-darželio direktorius negali būti tarybos pirmininku.

44. Taryba:

44.1. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

44.2. pritaria Lopšelio-darželio nuostatams, Strateginiam planui, Lopšelio-darželio metiniam veiklos planui, Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėms, Ikimokyklinio ugdymo programai ir kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia lopšelio-darželio direktorius;

44.3. teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;

44.4. svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;

44.5. kiekvienais metais Lopšelio-darželio taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą, teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos kokybės tobulinimo ir savo sprendimą dėl ataskaitos teikia mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

44.6. teikia siūlymus Alytaus miesto savivaldybės tarybai dėl materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

44.7. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

44.8. svarsto lopšelio-darželio direktoriaus Lopšelio-darželio tarybai teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą.

45. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Lopšelio-darželio direktorius, Alytaus miesto savivaldybės taryba, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo tarybai juos svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

46. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito lopšelio-darželio bendruomenei.

47. Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

48. Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius.

49. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia lopšelio-darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai tuo metu dirbančių pedagogų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. 

50. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami kartą per pusmetį. Prireikus šaukiami neeiliniai posėdžiai.

51. Mokytojų taryba:

51.1. aptaria praktinius ugdymo organizavimo, vaikų ugdymo kokybės klausimus;

51.2. svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių ugdymosi sąlygų ir pedagogų veiklos tobulinimo būdus;

51.3. analizuoja ugdymo planų, lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;

51.4. aptaria skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;

51.5. nustato vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

51.6. kartu su lopšelio-darželio pagalbos vaikui specialistais, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologais sprendžia vaikų sveikatos, saugios aplinkos, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

51.7. teikia siūlymus Lopšelio-darželio tarybai įvairiais lopšelio-darželio veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;

51.8. svarsto ir priima rekomendacijas teisės aktų nustatytais ir lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

52. Lopšelyje-darželyje sudaroma Metodinė taryba. Ji nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą lopšelyje-darželyje, teikia lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo  gerinimo.

53. Lopšelio-darželio metodinė taryba renkama dvejiems metams. Jos narių skaičių nustato Mokytojų taryba.

54. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

55. Lopšelyje-darželyje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos (tėvų, globėjų, rūpintojų).

 

VI SKYRIUS

DABUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

56. Darbuotojai į darbą lopšelyje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Lopšelio-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

59. Lopšelio-darželio pedagogai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

 

VII SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖ VEIKLOS KONTROLĖ IR LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

60. Lopšelis-darželis valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

61. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai gali naudotis lopšelio-darželio patalpomis ir kitu turtu neatlyginamai teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Lopšelio-darželio lėšos:

62.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos  ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

62.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

62.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pervedimus;

62.4. paramos pagal Labdaros ir paramos įstatymą lėšos;

62.5. kitos teisėtai gautos lėšos.

63. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

64. Lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą tvarko Alytaus miesto paslaugų centras.

65. Lopšelio-darželio finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

66. Lopšelio-darželio veiklos priežiūra atliekama Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

67. Lopšelis-darželis registruojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

68. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

69. Lopšelio-darželio nuostatus pakeičia ir papildo Alytaus miesto savivaldybės taryba.

70. Lopšelio-darželio nuostatai keičiami ir papildomi Alytaus miesto savivaldybės tarybos, Lopšelio-darželio tarybos ar lopšelio-darželio direktoriaus iniciatyva.

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „DREVINUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-05-13

(data)

Alytus

 

Sprendimo projektą teikiame įgyvendindami Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“ patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrajį planą ir jo priedus, Alytaus miesto savivaldybės  tarybos 2020-04-16 sprendimo Nr. T-76 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio struktūros  pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo“  3 punktą,  kuris įpareigoja  Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėją parengti ir artimiausiam Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžiui pateikti Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų projektą.

Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai einančiai direktoriaus pareigas, neįvykdžius Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio struktūros pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo“ 2.2 papunkčio „parengti ir artimiausiam tarybos posėdžiui pateikti Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų projektą“, Alytaus miesto savivaldybės  taryba 2020-04-16 sprendimo Nr. T-76 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio struktūros  pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo“ pakeitimo“ 3 punktu įpareigojo  Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėją parengti ir artimiausiam Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžiui pateikti Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų projektą.

  Alytaus miesto savivaldybės tarybai priėmus sprendimą  dėl Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų patvirtinimo, nuostatai įsigaliotų 2020-09-01.

PRIDEDAMA. Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio nuostatų ir Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų lyginamoji lentelė, 12 lapų.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Laima Kairienė

 

Tel. (8 315) 55 184, +370 620 24601, el. p. laima.kairiene@alytus.lt

 

 

 

 

 

 

 

Aiškinamojo rašto

priedas

 

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO NUOSTATŲ IR ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „DREVINUKAS“ NUOSTATŲ LYGINAMOJI LENTELĖ

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28  sprendimu Nr. T-101 patvirtinti nuostatai

Keičiami nuostatų punktai

3. Mokyklos-darželio istorija: 1981 m. gruodžio 28 d. įsteigtas Alytaus lopšelis-darželis Nr. 20. Alytaus miesto tarybos 1996 m. gegužės 30 d. sprendimu Alytaus lopšelis-darželis Nr. 20 nuo 1996 m. rugsėjo 1 d. reorganizuotas į Alytaus „Drevinuko“ darželį-mokyklą.

 

 

 

 

 

 

 

12. Mokyklos kitos paskirtys – ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla judesio ir padėties sutrikimą turintiems vaikams; pradinė mokykla judesio ir padėties sutrikimą turintiems mokiniams.

 

14. Mokymo forma – grupinio (kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu), pavienio (savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu).

 

II SKYRIUS

MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

20. Mokyklos-darželio veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi, sėkmingai socialinei integracijai.

 

 

 

 

21. Mokyklos-darželio uždaviniai:

21.1. teikti mokiniams kokybišką pradinį išsilavinimą bei priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugas;

 

21.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

 

21.4. sudaryti sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas, kurios laiduoja psichinį ir fizinį mokinio saugumą ir asmenybės brandą;

 

 

 

21.5. perteikti mokiniams tautinės ir etninės kultūros pagrindus, laiduoti sąlygas brandžiai tautinei savimonei, dorovinei, estetinei pasaulėžiūrai formuotis;

 

 

21.6. suteikti sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, ugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau;

 

 

21.7. puoselėti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę; teikti visapusišką specialistų pagalbą;

 

21.8. užtikrinti visapusišką pagalbą vaikams, gyvenantiems šeimose, kurioms  taikoma atvejo vadyba ir kurioms administracijos direktoriaus įsakymu skirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos;

 

21.10 ugdyti vaikų bendražmogiškąsias vertybes;

 

IV SKYRIUS

MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

25.3. iki ugdymo proceso pradžios direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kurio projektas turi būti suderintas su Mokyklos-darželio taryba ir Alytaus miesto savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu;

25.4. direktoriaus patvirtintą Ikimokyklinio ugdymo programą, kuriai yra pritarusi Mokyklos-darželio taryba ir mokyklos-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

28. Kvalifikacinius reikalavimus mokyklos-darželio direktoriui nustato Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti Savivaldybių švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciniai ir viešojo konkurso tvarkos organizavimo nuostatai.

29. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas teisės aktų nustatyta tvarka rengia mokyklos-darželio direktoriaus pareigybės aprašymą ir teikia jį tvirtinti savivaldybės merui.

 

30. Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi teisės aktais:

30.1. tvirtina metinį biudžetą (skiria įstaigos metinius asignavimus);

30.2. tvirtina, keičia ir papildo mokyklos-darželio nuostatus;

30.3. tvirtina vaikų priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius tvarką;

30.4. priima sprendimus dėl:

30.4.1. direktoriaus skyrimo, atleidimo, darbo užmokesčio nustatymo ir tarnybinių nuobaudų, paskatinimų skyrimo;

30.4.2. mokyklos-darželio darbo laiko nustatymo suderinimo;

30.4.3. mokyklos-darželio reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo;

30.4.4. sprendžia kitus teisės aktuose ir mokyklos-darželio nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

31. Alytaus miesto savivaldybės meras, vadovaudamasis teisės aktais:

31.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas teisės aktų nustatyta tvarka rengia direktoriaus pareigybės aprašymą ir teikia jį tvirtinti savivaldybės merui.

31.2. pasirašo darbo sutartį su mokyklos-darželio direktoriumi;

31.3. tvirtina mokyklos-darželio direktoriaus darbo grafiką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Mokyklos-darželio direktorius:

32.1. atskaitingas Alytaus miesto savivaldybės tarybai;

32.2. savo užduočių vykdymo klausimais pavaldus Alytaus miesto savivaldybės merui arba jo galiotam asmeniui;

32.3. tvirtina mokyklos-darželio vidaus struktūrą, mokyklos-darželio darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

32.4. nustato mokyklos-darželio struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, mokyklos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

 

32.5. tvirtina mokytojų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

32.6. priima ir išbraukia mokinius Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo (ugdymo) sutartis ir jas nutraukia teisės aktų nustatyta tvarka;

32.7. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklėse nustato vaikų ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) teises, pareigas ir atsakomybę;

32.8. suderinęs su Mokyklos-darželio taryba, tvirtina Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisykles;

32.9. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;

32.10. organizuoja ir koordinuoja mokyklos-darželio veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina mokyklos-darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

32.11. ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais organizuoja mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus;

32.12. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

32.13. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, Mokytojų tarybą, darbo ir mokytojų metodines, darbo grupes;

32.14. sudaro mokyklos-darželio vardu sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

32.15. organizuoja mokyklos-darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

32.16. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja mokyklos-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

32.17. rūpinasi pedagogų metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

32.18. inicijuoja mokyklos-darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

32.19. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai-darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisių apsaugos institucijomis;

32.20. atstovauja mokyklai-darželiui kitose institucijose;

32.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui;

32.22. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

 

 

 

32.23. savo darbo laiką tvarko pats, nepažeisdamas darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų (įskaitant atostogas ir komandiruotes).

 

33. Mokyklos-darželio direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi mokykloje-darželyje, už demokratinį mokyklos-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų mokyklos-darželio tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, mokyklos-darželio veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

 

V SKYRIUS

MOKYKLOS-DARŽELIO SAVIVALDA

 

34. Mokyklos-darželio taryba (toliau – taryba) – aukščiausia mokyklos-darželio savivaldos institucija. Mokyklos-darželio taryba telkia mokytojus, aptarnaujančio personalo darbuotojus, vaikų tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) demokratiniam mokyklos-darželio valdymui, aptarinėja mokyklai-darželiui aktualius klausimus, padeda direktoriui teisėtiems mokyklos-darželio prioritetams spręsti.

 

35. Mokyklos-darželio tarybos nuostatus tvirtina Mokyklos-darželio taryba.

 

36. Mokyklos-darželio taryba sudaroma iš mokykloje-darželyje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų ir kitų darbuotojų: trys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), trys pedagogai, trys kiti darbuotojai.

36.1. mokyklos-darželio tarybos narys gali būti renkamas dviem kadencijoms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Jeigu tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, naują tarybos narį likusiam kadencijos laikotarpiui skiria grupė, skyrusi tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko. Naujas lopšelio-darželio tarybos narys pareigas pradeda eiti tada, kai apie jo paskyrimą paskelbia lopšelio-darželio tarybos pirmininkas ir tarybos narys raštiškai sutinka vykdyti šiuose nuostatuose nurodytus įsipareigojimus.

 

38. Jeigu mokyklos-darželio tarybos narys vykdo netinkamai arba nevykdo tarybos nuostatuose nustatytų pareigų, lopšelio-darželio tarybos pirmininkas, gavęs daugiau nei pusės tarybos narių pritarimą, turi teisę kreiptis į narį delegavusią grupę ir prašyti atšaukti paskirtą lopšelio-darželio tarybos narį.

 

39. Jeigu mokyklos-darželio tarybos narys netenkina delegavusios grupės lūkesčių, grupė turi teisę atšaukti paskirtą tarybos narį.

 

40. Į mokyklos-darželio tarybą lygiomis dalimis pedagogus deleguoja Mokytojų taryba, kitus darbuotojus – šių darbuotojų susirinkimas, tėvus į Mokyklos-darželio tarybą renka klasių, grupių tėvų atstovų susirinkimas.

 

42. Mokyklos-darželio tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos narių posėdyje. Mokyklos-darželio direktorius negali būti tarybos pirmininkas.

 

43. Prireikus mokyklos-darželio taryba gali organizuoti uždarus posėdžius.

 

 

45. Mokyklos-darželio taryba:

 

45.1. teikia siūlymus dėl mokyklos-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

 

45.2. pritaria mokyklos-darželio nuostatams, mokyklos-darželio strateginiam planui, mokyklos-darželio metiniam veiklos planui, mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklėms, Ugdymo plano projektui, Ikimokyklinio ugdymo programai ir kitiems mokyklos-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia mokyklos-darželio direktorius;

 

45.3. teikia siūlymus mokyklos-darželio direktoriui dėl Mokyklos-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos-darželio vidaus struktūros tobulinimo;

 

45.4. svarsto mokyklos-darželio lėšų naudojimo klausimus, teikia siūlymus Alytaus miesto savivaldybės tarybai dėl materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

 

45.5. kiekvienais metais mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą, teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos kokybės tobulinimo ir savo sprendimą dėl ataskaitos teikia mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, išklauso mokyklos-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus mokyklos-darželio direktoriui dėl mokyklos-darželio veiklos tobulinimo;

 

45.6. teikia siūlymus Alytaus miesto savivaldybės tarybai dėl materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo, formuojant mokyklos-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

 

 

 

 

 

 

 

45.7. svarsto mokyklos-darželio direktoriaus teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą.

 

46. Mokyklos-darželio tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Mokyklos-darželio direktorius, Alytaus miesto savivaldybės taryba, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad Mokyklos-darželio tarybos priimti sprendimai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems mokyklos-darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo tarybai juos svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

47. Mokyklos-darželio taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito mokyklos-darželio bendruomenei.

 

48. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje-darželyje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

 

49. Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos-darželio direktorius.

 

50. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia mokyklos-darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai tuo metu dirbančių mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

 

51. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami kartą per pusmetį. Prireikus šaukiami neeiliniai posėdžiai.

 

52. Mokytojų taryba:

52.1. aptaria praktinius švietimo organizavimo, mokinių ugdymo kokybės klausimus;

52.2. svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių mokymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus;

52.3. analizuoja ugdymo planų, mokyklos-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;

52.4. aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;

52.5. nustato mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo, panaudojimo tvarką;

52.6. kartu su mokyklos-darželio švietimo pagalbos vaikui specialistais, visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojais, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais sprendžia mokinių sveikatos, saugios aplinkos, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

52.7. teikia siūlymus Mokyklos-darželio tarybai įvairiais mokyklos veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;

52.8. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir mokyklos-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

 

53. Mokykloje-darželyje sudaromos metodinės grupės. Metodinės grupės nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą mokykloje-darželyje, teikia mokyklos-darželio direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

 

54. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su švietimo pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetenciją, suderintą su mokyklos-darželio strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir mokyklos-darželio pažangos. Metodinės grupės nariai yra visi pedagogai ir švietimo pagalbą teikiantys specialistai.

 

55. Mokyklos-darželio metodinė taryba renkama dvejiems metams. Jos narių skaičių nustato Mokytojų taryba.

 

56. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 

57. Mokykloje-darželyje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos (tėvų (globėjų, rūpintojų).

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

 

58. Darbuotojai į darbą mokykloje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

59. Mokyklos-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

60. Mokyklos-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

61. Mokyklos-darželio mokytojai ir pedagoginiai darbuotojai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

MOKYKLOS-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS IR FINANSINĖ VEIKLOS KONTROLĖ. MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

62. Mokykla-darželis valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

 

63. Mokyklos-darželio bendruomenės nariai gali naudotis mokyklos-darželio patalpomis ir kitu turtu neatlyginamai teisės aktų nustatyta tvarka.

 

64. Mokyklos-darželio lėšos:

64.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

64.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

64.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

64.4. paramos pagal Labdaros ir paramos įstatymą lėšos;

64.5. kitos teisėtai gautos lėšos.

 

65. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

66. Mokykla-darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

67. Mokyklos-darželio finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Mokyklos-darželio veiklos priežiūra atliekama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Mokykla-darželis registruojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

62. Mokykla-darželis reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

63.Mokylos-darželio nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

 

64. Mokyklos-darželio nuostatai keičiami ir papildomi Alytaus miesto savivaldybės tarybos, Mokyklos-darželio tarybos ar mokyklos-darželio iniciatyva.

3. Lopšelio-darželio istorija: 1981 m. gruodžio 28 d. įsteigtas Alytaus lopšelis-darželis Nr. 20. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 1996 m. gegužės 30 d. sprendimu Alytaus lopšelis-darželis Nr. 20 nuo 1996 m. rugsėjo 1 d. reorganizuotas į Alytaus „Drevinuko“ mokyklą-darželį. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m balandžio 16 d. sprendimu Nr. 76 „Drevinuko“ mokyklos-darželio tipas yra keičiamas iš mokyklos-darželio į lopšelį-darželį ir pavadinamas Alytaus lopšeliu-darželiu „Drevinukas“.

                     

12. Mokyklos kitos paskirtys – ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla judesio ir padėties sutrikimą turintiems vaikams.

 

 

                     

14. Mokymo forma – dieninė, ugdymo būdas – kasdienis.

 

 

 

II SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 

                     

 

20. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pritaikyti jį specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymui(-si) mokykloje.

 

21. Lopšelio-darželio uždaviniai:

21.1. užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo(-si) aplinką;

 

 

21.2. saugoti ir stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jų socialinį saugumą;

 

21.4. puoselėti vaikų galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę, teikti visapusišką specialistų pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams;

 

21.5. užtikrinti visapusišką pagalbą vaikams, gyvenantiems šeimose, kurioms taikoma atvejo vadyba ir kurioms administracijos direktoriaus įsakymu skirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos;

 

21.6. ugdyti vaikų bendražmogiškąsias vertybes;

 

 

 

21.7. perteikti mokiniams tautinės ir etninės kultūros pagrindus, laiduoti brandžios tautinės savimonės, dorovinės, estetinės pasaulėžiūros sąlygas;

 

21.8. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(-si) tęstinumą, orientuojantis į darnią vaiko raidą bei pagalbą vaikui ir jo šeimai;

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

25.3. direktoriaus patvirtintą Ikimokyklinio ugdymo programą, kuriai yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba ir lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi teisės aktais:

28.1. patvirtina metinį biudžetą (skiria įstaigos metinius asignavimus);

28.2. patvirtina, keičia ir papildo Lopšelio-darželio nuostatus;

28.3. patvirtina Vaikų priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius tvarkos aprašą;

28.4. priima sprendimus dėl:

28.4.1. direktoriaus skyrimo, atleidimo, darbo užmokesčio nustatymo ir tarnybinių nuobaudų, paskatinimų skyrimo;

28.4.2. lopšelio-darželio darbo laiko nustatymo suderinimo;

28.4.3. lopšelio-darželio reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo;

28.4.4. sprendžia kitus teisės aktuose ir lopšelio-darželio nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

 

29. Alytaus miesto savivaldybės meras, vadovaudamasis teisės aktais:

29.1. pasirašo darbo sutartį su lopšelio-darželio direktoriumi;

29.2. tvirtina lopšelio-darželio direktoriaus darbo grafiką;

29.3. siunčia lopšelio-darželio direktorių į tarnybines komandiruotes ir leidžia jį atostogauti;

29.4. skiria lopšelio-darželio darbuotoją laikinai eiti direktoriaus pareigas jo tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir atostogų metu, jeigu darbe tuo metu nėra direktorių pagal savo pareigybės aprašymą galinčio pavaduoti darbuotojo;

29.5. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas teisės aktų nustatyta tvarka rengia direktoriaus pareigybės aprašymą ir teikia jį tvirtinti savivaldybės merui.

30. Kvalifikacinius reikalavimus lopšelio-darželio direktoriui nustato švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtinti Savivaldybių švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciniai ir viešojo konkurso tvarkos organizavimo nuostatai.

 

31. Lopšelio-darželio direktorius:

31.1. atskaitingas Alytaus miesto savivaldybės tarybai;

31.2. savo darbo režimo ir užduočių vykdymo klausimais pavaldus Alytaus miesto savivaldybės merui arba jo įgaliotam asmeniui;

31.3. tvirtina Lopšelio-darželio vidaus struktūrą, Lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių sąrašą neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

31.4. nustato lopšelio-darželio struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, lopšelio-darželio struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

31.5. tvirtina pedagogų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo lopšelio-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

31.6. priima vaikus į įstaigą ir išbraukia juos iš mokinių sąrašų Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo sutartis ir jas nutraukia teisės aktų nustatyta tvarka;

31.7. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėse nustato vaikų ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) teises, pareigas ir atsakomybę;

31.8. suderinęs su Lopšelio-darželio taryba, tvirtina Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles; 

31.9. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;

 

 

 

31.10. organizuoja ir koordinuoja lopšelio-darželio veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina lopšelio-darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

31.11. ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais organizuoja pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus;

31.12. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

31.13. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes.

 

31.14. sudaro lopšelio-darželio vardu sutartis lopšelio-darželio funkcijoms atlikti;

31.15. organizuoja lopšelio-darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

 

31.16. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja lopšelio-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

 

31.17. rūpinasi pedagogų metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, auklėtojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

31.18. inicijuoja lopšelio-darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

31.19. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą vaikui, pedagogui ir lopšeliui-darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisių institucijomis;

31.20. atstovauja lopšeliui-darželiui kitose institucijose;

31.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui;

31.22. savo darbo laiką tvarko pats, nepažeisdamas darbo teisės normomis nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų (įskaitant atostogas ir komandiruotes);

31.23. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

 

 

 

32. Lopšelio-darželio direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi lopšelyje-darželyje, už demokratinį lopšelio-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų lopšelio-darželio tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, lopšelio-darželio veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaikų minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

 

V SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

 

33. Lopšelio-darželio taryba (toliau – taryba) – aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia lopšelio-darželio ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų ir kitų darbuotojų atstovus svarbiausiems tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Taryba padeda spręsti lopšelio-darželio aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems lopšelio-darželio interesams.

 

 

34. Tarybos nuostatus tvirtina Lopšelio-darželio taryba.

 

35. Taryba sudaroma iš lopšelyje-darželyje nedirbančių ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų ir kitų darbuotojų: trys ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai), trys pedagogai, trys kiti darbuotojai.

 

36. Į tarybą lygiomis dalimis pedagogus deleguoja Mokytojų taryba, kitus darbuotojus – šių darbuotojų susirinkimas; tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja lopšelio-darželio grupių tėvai (globėjai, rūpintojai): kiekvienoje grupėje išrenkamas tėvų atstovas, tėvų atstovų susirinkime išrenkami nariai į tarybą. Taryba renkama mokslo metų pradžioje dvejų metų kadencijai.

 

37. Lopšelio-darželio tarybos narys gali būti renkamas dviem kadencijoms.

 

38. Jeigu tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, naują tarybos narį likusiam kadencijos laikotarpiui skiria grupė, skyrusi tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko. Naujas lopšelio-darželio tarybos narys pareigas pradeda eiti tada, kai apie jo paskyrimą paskelbia lopšelio-darželio tarybos pirmininkas ir tarybos narys raštiškai sutinka vykdyti šiuose nuostatuose nurodytus įsipareigojimus.

 

39. Jeigu lopšelio-darželio tarybos narys vykdo netinkamai arba nevykdo tarybos nuostatuose nustatytų pareigų, lopšelio-darželio tarybos pirmininkas, gavęs daugiau nei pusės tarybos narių pritarimą, turi teisę kreiptis į narį delegavusią grupę ir prašyti atšaukti paskirtą lopšelio-darželio tarybos narį.

 

40. Jeigu lopšelio-darželio tarybos narys netenkina delegavusios grupės lūkesčių, grupė turi teisę atšaukti paskirtą tarybos narį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Prireikus lopšelio-darželio taryba gali organizuoti uždarus posėdžius.

 

 

44. Taryba:

 

44.1. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

 

44.2. pritaria Lopšelio-darželio nuostatams, Strateginiam planui, Lopšelio-darželio metiniam veiklos planui, Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėms, Ikimokyklinio ugdymo programai ir kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia lopšelio-darželio direktorius;

 

 

44.3. teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;

 

44.4. svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;

 

 

 

44.5. kiekvienais metais Lopšelio-darželio taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą, teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos kokybės tobulinimo ir savo sprendimą dėl ataskaitos teikia mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

 

 

 

 

44.6. teikia siūlymus Alytaus miesto savivaldybės tarybai dėl materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

 

 

 

44.7. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

 

44.8. svarsto lopšelio-darželio direktoriaus Lopšelio-darželio tarybai teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą.

 

45. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Lopšelio-darželio direktorius, Alytaus miesto savivaldybės taryba, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo tarybai juos svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

46. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito lopšelio-darželio bendruomenei.

 

 

47. Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

 

 

48. Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius.

 

49. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia lopšelio-darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai tuo metu dirbančių pedagogų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. 

 

 

50. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami kartą per pusmetį. Prireikus šaukiami neeiliniai posėdžiai.

 

51. Mokytojų taryba:

51.1. aptaria praktinius ugdymo organizavimo, vaikų ugdymo kokybės klausimus;

51.2. svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių ugdymosi sąlygų ir pedagogų veiklos tobulinimo būdus;

51.3. analizuoja ugdymo planų, lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;

 

51.4. aptaria skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;

51.5. nustato vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

51.6. kartu su lopšelio-darželio pagalbos vaikui specialistais, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologais sprendžia vaikų sveikatos, saugios aplinkos, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

 

51.7. teikia siūlymus Lopšelio-darželio tarybai įvairiais lopšelio-darželio veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;

51.8. svarsto ir priima rekomendacijas teisės aktų nustatytais ir lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

 

52. Lopšelyje-darželyje sudaroma Metodinė taryba. Ji nustato pedagogų  metodinės veiklos prioritetus, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą lopšelyje-darželyje, teikia lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo  gerinimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Lopšelio-darželio metodinė taryba renkama dvejiems metams. Jos narių skaičių nustato Mokytojų taryba.

 

54. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 

55. Lopšelyje-darželyje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos (tėvų, globėjų, rūpintojų).

 

 

VI SKYRIUS

DABUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

56. Darbuotojai į darbą lopšelyje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

57. Lopšelio-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

58. Lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

59. Lopšelio-darželio pedagogai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

 

VII SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖ VEIKLOS KONTROLĖ IR LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

60. Lopšelis-darželis valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

 

61. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai gali naudotis lopšelio-darželio patalpomis ir kitu turtu neatlyginamai teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

62. Lopšelio-darželio lėšos:

62.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos  ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

62.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

62.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pervedimus;

62.4. paramos pagal Labdaros ir paramos įstatymą lėšos;

62.5. kitos teisėtai gautos lėšos.

 

63. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

64. Lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą tvarko Alytaus miesto paslaugų centras.

 

 

 

65. Lopšelio-darželio finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

66. Lopšelio-darželio veiklos priežiūra atliekama Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

67. Lopšelis-darželis registruojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

68. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

69. Lopšelio-darželio nuostatus pakeičia ir papildo Alytaus miesto savivaldybės taryba.

 

70. Lopšelio-darželio nuostatai keičiami ir papildomi Alytaus miesto savivaldybės tarybos, Lopšelio-darželio tarybos ar lopšelio-darželio direktoriaus iniciatyva.

 

________________

Į pradžią