Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPn-47 2020-05-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ETIKOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARĖS LAUROS RADZEVIČIŪTĖS

Paveikslėlis 1

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJA 

 

SPRENDIMAS

L ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARĖS

LAUROS RADZEVIČIŪTĖS

 

 2020 m. gegužės 11 d.   Nr. KPPn-47

Alytus

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisija (toliau – Komisija): pirmininkė Vilija Ramanauskienė, nariai: Česlovas Daugėla, Aušra Kišonienė, Gintarė Minsevičiūtė-Balynienė, Dalia Paulauskaitė, Valdas Račkauskas, Kęstutis Šlekys, Valerijus Vencius, 2020-05-06 posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjų  V. G. ir L. K. 2020-02-28 prašymus „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės Lauros Radzevičiūtės elgesio“ ir įvertinusi tyrimo metu surinktą medžiagą,

                      n u s t a t ė:

Tyrimo pagrindas ir dalykas

1. Komisija gavo pareiškėjų V. G. ir L. K. 2020-02-28 prašymus „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės Lauros Radzevičiūtės elgesio“, kuriuose jie prašo įvertinti tarybos narės elgesį, kai ji savo feisbuko paskyroje paviešino juos įžeidžiančius ir orumą žeminančius įrašus, ir įpareigoti ją paskelbti viešą atsiprašymą.

2. Komisija vertina, ar tarybos narė L. Radzevičiūtė nepažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio nuostatų.

Nustatytos faktinės aplinkybės

1. Tarybos narė Laura Radzevičiūtė 2020-02-28 savo feisbuko profilyje paskelbė įrašą „Na ką gi įtempta diena laukia. Labai kviečiu visus, šiandien žiūrėti tiesiogiai Alyatus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir atkreipti dėmesį, į kiekvieną pasisakantį, dėl Alytaus teatro patalpų viešo konkurso. Visi, kurie eis prieš mano parengtą tarybos sprendimo projektą – eis prieš įstatymus. Na o voratinklį toliau panarpliojau... paanalizuokite naujausias foto, - išvadas pasidarykite patys“. Po įrašu įdėtas fotomontažas, kuriame pavaizduotas medžio lapas ir ant jo besivoliojančios vikšrų lėliukės su žmonių veidais (iškirptais iš jų fotonuotraukų), ant vikšrų užrašyti vardai ir pavardės, užrašas „FM99  komanda“, eurų simboliai ir įrašas „4 metai po 20 000 = 80 000 €“.

2. Du iš keturių asmenų, pavaizduotų fotomontaže, pateikė Etikos komisijai skundus dėl juos įžeidusio, jų orumą pažeminusio įrašo.  Abu pareiškėjai yra ne vieši asmenys, eiliniai radijo darbuotojai. Viena iš pareiškėjų išėjusi vaiko auginimo atostogų ir daugiau nei metus su radiju FM99 neturi darbinių ar kitokių santykių, nedaro įtakos nei gaunant lėšas iš biudžeto, nei sprendžiant su finansavimu ar patalpų nuoma susijusius klausimus.  

3. Tarybos narė Laura Radzevičiūtė 2020-02-27 įregistravo sprendimo projektą TŽ-68, kuriuo pasiūlė nutraukti Alytaus miesto teatro patalpų nuomos sutartį su UAB „Alytaus radijas“. Sprendimas priimtas 2020-02-27 posėdyje.

Lauros Radzevičiūtės paaiškinimas

L. Radzevičiūtei pranešimai apie pradėtą tyrimą išsiųsti 2020-03-13 raštu Nr. SD-2109 (1.35), 2020-04-16 raštu Nr. SD-2741 (6.17E), 2020-04-29 raštu Nr. SD-2985 (6.17E), taip pat išsiųstas kvietimas per „Microsoft Teams“ programą, priminta žinute. L. Radzevičiūtė paaiškinimo komisijai nepateikė, posėdžio metu į skambučius neatsiliepė.

Kitų asmenų paaiškinimai

                      Pareiškėjas  V. G.  skunde paaiškino, kad jis nėra viešas asmuo, nepriklauso jokiai politinei partijai ar judėjimui. L. Radzevičiūtė, neturėdama jo sutikimo, jo atvaizdą panaudojo neteisėtiems, savanaudiškiems tikslams, viešoms patyčioms jo atžvilgiu. Daugiau kaip pusę metų dėl traumos jis negali vaikščioti, todėl jo pavaizdavimas kaip negalinčios vaikščioti lervos yra psichologinis smurtas ir patyčios jo atžvilgiu. Dėl to, kad nuotraukoje jis vaizduojamas kaip miesto biudžeto pinigais mintanti lerva, jis pabrėžė, kad nėra gavęs jokių pinigų iš Alytaus miesto savivaldybės, todėl tai yra melas ir šmeižtas. Dėl šio įrašo skaudžius išgyvenimus patyrė ir jo dukra.  2020-04-20 posėdyje žodžiu jis pridūrė, kad norėtų, jog būtų kuo skubiau pašalinti  tarybos narės L. Radzevičiūtės feisbuko paskyroje skelbiami įrašai, nes šie melagingi, šmeižiantys įrašai iki šiol  egzistuoja tarybos narės paskyroje. Negali taip būti, kad politikė viešai tyčiojasi iš sunkią traumą patyrusio žmogaus. Politikai turėtų būti ypač aukštos kultūros ir moralės asmenys. Jis reikalauja įpareigoti L. Radzevičiūtę paskelbti viešą atsiprašymą.

Pareiškėja L. K. taip pat nurodė, kad nėra viešas asmuo. Prie to, ką parašė raštu, pridūrė, kad ji jaučiasi labai pažeminta ir įskaudinta tarybos narės įrašo, kuriame pavaizduota kirmėlė su priklijuotu jos veidu, užrašyta jos pavardė. Ji norėtų, kad įrašas būtų kuo skubiau ištrintas. Ji daugiau kaip metus augina vaiką, radijuje nedirba, o dirbdama buvo eilinė darbuotoja. Įrašas, jos nuomone, ne tik įžeidė ją kaip asmenį, bet gali pakenkti jos reputacijai, pvz. tapti kliūtimi ieškant darbo, kilti karjeros laiptais. Mokyklose vaikams organizuojamos įvairios priemonės prieš patyčias, o čia tarybos narė viešai tyčiojasi iš niekuo dėtų žmonių. Argi dėl to, kad dirba, moka mokesčius ji yra kirmėlė? Tarybos narė turėtų atsakyti už tokius veiksmus. Ji norėtų, kad būtų viešai jos atsiprašyta ir kuo skubiau ištrintas garbę ir orumą žeminantis įrašas.

 

Teisinis veikos vertinimas ir motyvai

1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnyje nustatyta, kad įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų  kėsinimosi į jo garbę ir orumą, 25 straipsnyje nustatyta, jog laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.

2. Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 4 straipsnyje nustatyti principai, kuriais privalo vadovautis valstybės politikai, iš jų: 1) pagarbos žmogui ir valstybei – laikosi žmogaus teisių ir laisvių ir jas užtikrina, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir teise, didina pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis; <...>5) padorumo – elgiasi deramai pagal einamas pareigas, vengia situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, gautą oficialią informaciją naudoja tik pareigoms atlikti ir nesipelno iš jos; 6) pavyzdingumo – deramai elgiasi visuomenėje, laikosi visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų; <...> 9) atsakomybės – atsako už savo elgesį viešajame gyvenime, priimamus sprendimus ir atsiskaito už juos visuomenei.

 

3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.22 straipsnio „Teisė į atvaizdą“ 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad (1) Fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami, taip pat pats asmuo gali būti fotografuojamas tik jo sutikimu. <...>. (2) Asmens sutikimo nereikia, jeigu šie veiksmai yra susiję su visuomenine asmens veikla, jo tarnybine padėtimi, teisėsaugos institucijų reikalavimu arba jeigu fotografuojama viešoje vietoje. Tačiau asmens nuotraukos (jos dalies), padarytos šiais atvejais, negalima demonstruoti, atgaminti ar parduoti, jeigu tai pažemintų asmens garbę, orumą ar dalykinę reputaciją.

 

4. Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 19 p. nustatyta, kad  <...> Už asmens įžeidimą ar šmeižtą, už asmens garbę ir orumą žeminančios ir tikrovės neatitinkančios informacijos paskleidimą tarybos narys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Valstybės politikus Elgesio kodeksas įpareigoja laikytis pagarbos žmogui ir valstybei, padorumo, pavyzdingumo ir atsakomybės principų, t. y. valstybės politikas turi elgtis taip, kad nekiltų net abejonių, jog šie principai pažeidžami.

Komisija tyrimo metu nustatė, kad L. Radzevičiūtė pareiškėjų nuotraukas savo feisbuko įraše panaudojo be jų sutikimo. Įrašu ji siekė savo politinių tikslų (užsitikrinti visuomenės palaikymą ir pritarimą jos parengtam tarybos sprendimo projektui, pagrįsti jo teikimo būtinumą tuo, kad UAB „Alytaus radijas“ ir jo darbuotojai neva „siurbia“ savivaldybės biudžeto lėšas). Šie L. Radzevičiūtės veiksmai nėra susiję su pareiškėjų visuomenine veikla, jų tarnybine padėtimi (jie nėra vieši asmenys).

                      Pareiškėjai jaučiasi įžeisti ir pažeminti, pasikėsinta į jų garbę ir orumą, nepagrįstai sumenkinta jų dalykinė reputacija.  Komisija pabrėžė, kad saviraiškos laisvė turi ribas, kurių privalo paisyti visi, viešai reiškiantys savo nuomones, ir pripažino, jog nagrinėjamu atveju valstybės politikė peržengė savo saviraiškos laisvės ribas, nes pažeidė kitų asmenų teises. Saviraiškos laisvė nėra absoliuti ir pasibaigia ten, kur prasideda kitos teisės pažeidimas, todėl Komisija atkreipia pranešėjų dėmesį į galimybę savo garbę ir orumą toliau ginti teisme.

Išvardytų aplinkybių pakanka teigti, kad L. Radzevičiūtė, 2020-02-28 paviešinusi įrašą feisbuko paskyroje, nesilaikė Etikos kodekso 4 straipsnyje nustatytų politiko elgesio principų:  pagarbos žmogui, padorumo, pavyzdingumo.

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio 5 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-10-08 sprendimu Nr. T-207 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo“, 31.3 ir 31.5 punktais,

n u s p r e n d ė:

1. Pripažinti, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė Laura Radzevičiūtė, savo feisbuko paskyroje be sutikimo neigiamame kontekste paviešinusi privačių asmenų atvaizdus, pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio 5 punkto nuostatas.

2. Rekomenduoti L. Radzevičiūtei viešai atsiprašyti V. G. ir L.K . ir kuo skubiau ištrinti įrašą socialiniuose tinkluose.

3. Sprendimo kopiją išsiųsti Laurai Radzevičiūtei, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, pareiškėjams V. G. ir L. K., su sprendimu supažindinti Alytaus miesto savivaldybės merą Nerijų Cesiulį.

4. Sprendimą paskelbti interneto svetainėje www.alytus.lt.

Sprendimas gali būti skundžiamas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo valstybės politikui, dėl kurio yra priimtas sprendimas, dienos.

 

Komisijos pirmininkė                                                                                       Vilija Ramanauskienė

 

 

Komisijos balsavimo rezultatai:

 

Už – 8 (Č. Daugėla, A. Kišonienė, G. Minsevičiūtė-Balynienė, D. Paulauskaitė, V. Račkauskas,
K. Šlekys, V. Vencius, V. Ramanauskienė).

Į pradžią