Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPn-48 2020-05-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2020 m. gegužės 11 d. Nr. KPPn-48

Alytus

                     

Posėdis įvyko 2020-05-06 nuotoliniu būdu (per „Microsoft Teams“ programą).

Posėdžio pradžia 15.00 val., pabaiga 16.00 val.

Posėdžio pirmininkė – Vilija Ramanauskienė, komisijos pirmininkė.  

Posėdžio sekretorė – Jūratė Grinienė, atliekanti komisijos atsakingosios sekretorės pareigas.

Dalyvavo: komisijos nariai Česlovas Daugėla, Aušra Kišonienė, Gintarė Minsevičiūtė-Balynienė, Dalia Paulauskaitė, Valdas Račkauskas, Kęstutis Šlekys, Valerijus Vencius (nedalyvavo komisijos nariai Šarūnas Klėgeris, Sigitas Leonavičius, Laima Vincė Kirkliauskienė, Gitana Pranckienė, Danutė Remeikienė, Henrikas Šivokas). Kvorumas yra.

Tarybos narei Laurai Radzevičiūtei, dėl kurios elgesio komisija atlieka tyrimą,   pranešimas apie posėdį išsiųstas Etikos komisijos 2020-04-29 raštu Nr. SD-2741 (6.17E), taip pat išsiųstas kvietimas per „Microsoft Teams“ programą, priminta tel. žinute. Į skambučius tarybos narė neatsiliepė. L. Radzevičiūtė komisijai paaiškinimo nepateikė, noro dalyvauti posėdyje nepareiškė.

Komisija nuotoliniu būdu išklausė pareiškėją Liną Koršulę (Geluncevičiūtę).  

Pirmininkė pasiūlė patvirtinti darbotvarkę.

Balsavimas dėl pasiūlytos darbotvarkės. Už – 8.   

Patvirtinta darbotvarkė: 1. Dėl komisijos darbo organizavimo.

2. Dėl tarybos narės Lauros Radzevičiūtės elgesio atitikties Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatoms vertinimo (pagal V. G. ir L. K. 2020-02-28 prašymus „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės Lauros Radzevičiūtės elgesio“).

 

1. SVARSTYTA. Komisijos darbo organizavimas ir pirmininkės nusišalinimas.

Pirmininkė V. Ramanauskienė pasiūlė apsvarstyti klausimą dėl komisijos pirmininko pavaduotojo išrinkimo, nes buvusi pavaduotoja L. V. Kirkliauskienė pateikė prašymą atsistatydinti iš komisijos narių. Išrinkus pavaduotoją ji norėtų perduoti jam (jai) vadovavimą posėdžiui ir nusišalinti  nuo svarstomo klausimo, nes jos vyras vadovauja UAB „Alytaus radijas“, kurio darbuotojai kreipėsi dėl tarybos narės elgesio.  

Komisijos nariai aptarė pavaduotojo rinkimų ir atsistatydinimo būtinumą. Kai kurių narių nuomone, rinkti pirmininko pavaduotoją reikėtų tuomet, kai bus paskirtas naujas komisijos narys. Pirmininkei nusišalinus neliktų kvorumo, o jos nusišalinimo priežastys yra formalios (ji nesusijusi su įtariama politike giminystės, darbo arba turtiniais ar neturtiniais santykiais, o viešųjų ir privačių interesų konflikto nėra).  Komisijos diskrecija yra priimti ar nepriimti nusišalinimą.   

Balsavimas už tai, kad pirmininkės nusišalinimas nebūtų priimtas.

NUSPRĘSTA. Komisijos pirmininkės V. Ramanauskienės nusišalinimo nepriimti.

Už – 7 (V. Ramanauskienė nebalsavo).

                      2. SVARSTYTA. Tarybos narės Lauros Radzevičiūtės elgesio atitikties Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatoms vertinimas (pagal V. G. ir L. K. 2020-02-28 prašymus „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės Lauros Radzevičiūtės elgesio“).

                      Komisijos pirmininkė pasiūlė išklausyti vieną iš pareiškėjų ir priminė, kad kitas pareiškėjas buvo išklausytas praėjusiame posėdyje.   

 

 

 

 

L. K. paaiškino, kad prie to, ką ji parašė raštu, norėtų pridurti, kad ji jaučiasi labai pažeminta ir įskaudinta tarybos narės įrašo, kuriame pavaizduota kirmėlė su priklijuotu jos veidu, užrašyta jos pavardė. Ji norėtų, kad įrašas būtų kuo skubiau ištrintas. Ji daugiau kaip metus augina vaiką, radijuje nedirba, o dirbdama buvo eilinė darbuotoja. Įrašas, jos nuomone, ne tik įžeidė ją kaip asmenį, bet gali pakenkti jos reputacijai, pvz. tapti kliūtimi ieškant darbo, kilti karjeros laiptais. Mokyklose organizuojamos įvairios priemonės prieš patyčias, siekiama, kad vaikai vieni iš kitų nesityčiotų, o čia tarybos narė viešai tyčiojasi iš niekuo dėtų žmonių. Kas norėtų pamatyti save taip pavaizduotą. Argi dėl to, kad dirbi, moki mokesčius esi kirmėlė? Tarybos narė turėtų atsakyti už tokius veiksmus.

D. Paulauskaitė pasiteiravo, gal ji yra UAB „Alytaus radijas“ akcininkė, viena iš valdybos narių, gal darė nepalankų tarybos narei interviu ar pan.

L. K. paaiškino, ji dirbo ketverius metus, nei su akcininkais, nei su vadovais nėra susijusi giminystės, turtiniais ar kitais ryšiais. Ji buvo eilinė drabuotoja, jai nesuprantama, kodėl ji ten buvo įtraukta. Daugiau kaip metai augina vaiką ir apskritai nedalyvauja radijo veikloje. Paskutinį kartą tarybos narę gyvai matė vykstant rinkimams į savivaldybės tarybą, kai vyko kandidatų debatai. Ji organizavo debatus, bet pati jų nevedė, apie L. Radzevičiūtę nėra rašiusi.

V. Račkauskas pasidomėjo, ar ji pati nesikreipė į tarybos narę, kad ištrintų įrašą socialiniuose tinkluose.

L. K. atsakė, kad nesikreipė. Ji norėtų, kad Etikos komisija įpareigotų tarybos narę pašalinti įrašą.

Komisijos nariai pritarė, kad tai yra patyčios privataus asmens atžvilgiu, viešas asmens įžeidimas. Atkreipė dėmesį, kad ne pirmas atvejis, kai L. Radzevičiūtė elgėsi neetiškai. Tarybos nariai neturėtų taip elgtis.

D. Paulauskaitė pasisakė, kad iš šalies žiūrint, nesuprantama įrašo esmė – neaišku kuo abu pareiškėjai yra kaltinami: ar kad gauna iš biudžeto lėšų už radijo paslaugas, ar kad radijas mažai moka nuomos mokesčio už patalpas. Neseniai ji dalyvavo „Transparency International“ organizuotame renginyje, kuriame nagrinėtos su Lietuvos žiniasklaida ir jos finansavimu susijusios temos. Ten buvo kalbama, kad žiniasklaidos priemonės gyvena iš paslaugų viešajam sektoriui. L. Radzevičiūtė aptariamame įraše kaltina „Alytaus radiją“ tuo, kad jis gauna per daug biudžeto dotacijų, tačiau kaltinimas neteisingas, nes „Transparency International“ ataskaitoje išskirtos 35 Lietuvos žiniasklaidos priemonės, tiesiogiai susijusios su politkais, iš jų pagal gaunamas lėšas į trejetuką pakliūva visiškai kita Alytuje veikianti žiniasklaidos priemonė. Dėl nuomos kainos – vėl nesuprantama, kodėl kaltinamas Alytaus radijas. Verslininkas visuomet nori kuo mažesne kaina gauti patalpų nuomą, o jau savininkas (šiuo atveju savivaldybė) turi rūpintis, kad turtas būtų naudojamas racionaliai, kad sutartis būtų teisėta. L. Radzevičiūtė  2013-2014 m. buvo Alytaus miesto teatro direktorė, teatro patalpų nuomos sutartis su „Alytaus radiju“ sudaryta 2012 m., todėl galima daryti išvadą, kad ji ne tik turėjo galimybę, bet ir prievolę sutvarkyti šį patalpų nuomos klausimą, šią sutartį, kad ji atitiktų teisės aktų reikalaimus. Dėl darbuotojų, kurie nėra nei akcininkai, nei valdybos nariai, neužimantys  jokių pareigų, vaizdavimo įžeidžiančiame, karikatūriškame paveikslėlyje – sunku įsivaizduoti tokią savivaldybės politiko kultūrą, tokį klausimo sprendimą. Nereikia politikų kaltės perkelti į įmonę, o juo labiau į jos darbuotojus.

Komisijos nariai siūlo pripažinti, kad L. Radzevičiūtė pažeidė VPEK 4 straipsnio 5 punkto nuostatas (padorumo principą), rekomenduoti tarybos narei suderinti savo elgesį su VPEK kodekso nuostatomis bei nedelsiant ištrinti įžeidžius, žeminančius įrašus.

Komisijos pirmininkė pasiteiravo, kokia komisijos narių nuomonė dėl to, kad L. Radzevičiūtė nepateikė paaiškinimo. Dauguma sutiko, kad laiko buvo duota pakankamai, pranešimai išsiųsti, praėjusio posėdžio metu buvo papildomai informuota žodžiu apie gautus skundus jos atžvilgiu. Niekas neprieštaravo, kad klausimas būtų sprendžiamas iš esmės.

NUSPRĘSTA. Konstatuoti, kad tarybos narė Laura Radzevičiūtė pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio 5 punkto nuostatas (Valstybės politikas viešajame gyvenime vadovaujasi padorumo principu – elgiasi deramai pagal einamas pareigas, vengia situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, gautą oficialią informaciją naudoja tik pareigoms atlikti ir nesipelno iš jos), rekomenduoti tarybos narei viešai atsiprašyti pareiškėjų bei ištrinti įžeidžius, juos žeminančius įrašus iš socialinių tinklų.

Balsavimas. Už – 8 (A. Kišonienė, Č. Daugėla, D. Paulauskaitė, G. Minsevičiūtė-Balynienė, V. Vencius, V. Ramanauskienė, K. Šlekys, V. Račkauskas).

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                            Vilija Ramanauskienė

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                              Jūratė Grinienė

 

 

Į pradžią