Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-208 2020-05-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGAS

                                                                                                                                                Projektas

2020-05-13 Nr. TŽ-208

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGAS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsižvelgdama į Rasos Kuckailienės, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės, 2020-05-12 sutikimą Nr. VD-1269 (6.39), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Pavesti Rasai Kuckailienei, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei, nuo 2020 m. birželio 1 d. laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas iki konkurso būdu bus atrinktas ir į pareigas paskirtas šios įstaigos direktorius.

2. Skirti Rasai Kuckailienei, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei, nuo 2020 m. birželio 1 d. iki konkurso būdu bus atrinktas ir į pareigas paskirtas Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktorius, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 1 d., už papildomų užduočių atlikimą 40 proc. pareiginės algos dydžio priemoką.

3. Įpareigoti Birutę Semeškienę, Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoją ugdymui, 2020 m. birželio 1 d. perduoti aktu reikalus, dokumentus ir materialines vertybes Rasai Kuckailienei, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGAS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-05-13

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimu siūloma pavesti Rasai Kuckailienei, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei, laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas iki konkurso būdu bus atrinktas ir į pareigas paskirtas šios įstaigos direktorius.

Siūloma už papildomų pareigų vykdymą skirti 40 proc. dydžio priemoką. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnis numato, kad valstybės tarnautojui gali būti skiriama priemoka.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Virginija Auruškevičienė

 

Tel. (8 315) 55 142, el. p. virginija.auruskeviciene@alytus.lt

Į pradžią