Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projekto alternatyva, Nr. TŽ-209 2020-05-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 „DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO“, PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO IR PRITARIMO KEITIMUI

                                                                                                                                                                                                                                                          Sprendimo projekto TŽ-118 alternatyva

2020-05-13 Nr. TŽ-209

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 „DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO“, PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO IR PRITARIMO KEITIMUI

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 32 punktu ir Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 1 dalimi,  atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2020-03-05 teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. 134123, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:   

1. Patvirtinti Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistus sprendinius pagal Alytaus miesto bendrojo plano pagrindinius brėžinius ir aiškinamuosius raštus (pridedama).

2. Pritarti ir įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administraciją teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimą, vienu iš sprendinių numatant:

2.1.  Alytaus aerodromo teritorijos reglamentavimo keitimą pagal tos teritorijos viziją, patvirtintą atskirtu Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu;

2.2. Kranto g. rekomenduojamų kraštovaizdžio draustinio ribų keitimą, atsisakant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos funkcinės zonos (GV) įtraukimo.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 „DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO“, PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO IR PRITARIMO KEITIMUI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-05-13

(data)

Alytus

 

Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T-307 „Dėl įpareigojimo koreguoti Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius“ ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-24 įsakymu Nr. DV-84 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo darbų programos patvirtinimo“, parengtas Alytaus miesto bendrojo plano keitimas, kuriuo numatyti tikslai:

1. Sudaryti sąlygas nuolatiniam, socialiai ir ekonomiškai motyvuotam gyvenimo kokybės augimui, palaikant vidinę miesto plėtrą, skatinant daugiafunkcį žemės naudojimą, siekiant integracijos ir mažinant raidos skirtumus, plačiau įtraukiant visuomenę į miesto planavimo procesus.

2. Keisti veiklos reglamentavimą, atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, tikslinant miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, detalizuojant aktualiausių miesto dalių sprendinius tikslesniu masteliu.

3. Zonuoti gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus.

4. Suformuoti sąlygas pasiekti užsibrėžtus darnaus judrumo tikslus, suteikti pirmenybę transporto būdams, atsižvelgus į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinus magistralinių gatvių kategorijas.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 7 d. posėdžio diskusijų metu buvo svarstomas tarybos sprendimo dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės bendrajam planui projektas. Tapo akivaizdu, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2020-03-05 teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. 134123 patvirtintą bendrąjį planą būtina koreguoti nedelsiant, tačiau tuo metu ir nestabdyti suplanuotų AB „Astra“ milijoninių investicijų, „Taikos“ kino teatro, Jaunimo parko, Dainų slėnio plėtros, Likiškių parke gyvenančių gyventojų problemų sprendimo ir paties Likiškių parko vystymo galimybės, kelio šalia Likiškių parko dėl 6 Ha teritorijos vystymo, UAB „Lytagra“ eksploatacijos, Pirmojo Alytaus degalinės plėtros, prieigų prie piliakalnio sutvarkymo, kultūros paveldo objektų sutvarkymo.

Įvertinus šiuo metu galiojančią teisinę bazę (žr. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 3 dalį, 5 dalies 2 punktą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 126, 127, 128 punktai), akivaizdu, kad siekiant atlikti nuo 2017 m. daugybės institucijų derinto bendrojo plano pakeitimus, procedūriškai yra optimaliausia ir būtina jį pirmiausiai patvirtinti tokį, koks teikiamas tarybai šiuo metu ir po patvirtinimo nedelsiant inicijuoti bendrojo plano pakeitimus pagal daugumos Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių pateiktas pastabas ir kitas jau pribrendusias bendrojo plano korekcijas.

 

 

Tarybos narė                                                                                                        Laura Radzevičiūtė

 

Tel.      , el. p.      

Sprendimo projektas:
TŽ-118 DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 „DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO“ PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO

 

Į pradžią