Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-214 2020-05-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO

                                                                                                                                                Projektas

2020-05-14 Nr. TŽ-214

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 8 d. protokolinį sprendimą „Dėl koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių savivaldybių biudžetams“, Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020-05-11 išvadą Nr. KT4-2, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Imti trumpalaikę 4 708,0 tūkst. eurų paskolą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto prognozuojamam pajamų trūkumui padengti, kai šiam tikslui nepakanka savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti paskolos sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-05-14

(data)

Alytus

 

 

Sprendimo projektas rengiamas siekiant imti trumpalaikę paskolą apyvartinių lėšų trūkumui padengti dėl suplanuotų ir patvirtintų, bet negautų biudžeto pajamų. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-04-08 pasitarime priėmė protokolinį sprendimą „Dėl koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių savivaldybių biudžetams“. Jame teigiama, kad prasidėjęs ekonominis nuosmukis turės įtakos savivaldybių biudžetų pajamų surinkimui. Siekiant suvaldyti dėl planuotų pajamų nesurinkimo atsiradusį apyvartinių lėšų trūkumą, savivaldybėms gali būti suteikiamos trumpalaikės paskolos. Savivaldybės gali kreiptis į Finansų ministeriją dėl tokios paskolos suteikimo Vyriausybės 2004-03-26 nutarimo Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Priėmus šį sprendimą, būtų suteikta galimybė savivaldybei imti trumpalaikę paskolą iš valstybės. Šiuo sprendimo projektu siūloma priimti sprendimą dėl trumpalaikės 4 708,0 tūkst. eurų paskolos paėmimo 2020 metais iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, prognozuojant galimai atsiradusį biudžeto nevykdymą ir siekiant suvaldyti planuotų pajamų nesurinkimo atsiradusį apyvartinių lėšų trūkumą.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija paskelbė prognozuojamą 2020 m. savivaldybių gyventojų pajamų mokesčio (GPM) netekties sumą. Alytaus miesto savivaldybei 2020 m. prognozuojama GPM netektis – 4 708,0 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į pateiktas prognozes, Alytaus miesto savivaldybė, esant apyvartinių lėšų trūkumui, gali kreiptis į Finansų ministeriją dėl trumpalaikės 4 708,0 tūkst. Eur paskolos ėmimo suplanuotų, patvirtintų ir negautų pajamų skirtumui padengti.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-04-08 protokolinio sprendimo „Dėl koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių savivaldybių biudžetams“ 3 punktu, savivaldybė trumpalaikę paskolą, suteiktą iš valstybės biudžeto, jei ji nebus grąžinta iki 2020 biudžetinių metų pabaigos, galės grąžinti iš 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatytų lėšų, kurių dydžiai bus nustatomi pagal faktinius savivaldybių 2020 m. negautų pajamų (išskyrus savarankiškai administruojamas pajamas ir vietines rinkliavas) dydžius.

Pritarus sprendimo projektui, būtų suteikta galimybė savivaldybei kreiptis dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš valstybės biudžeto. Jos lėšomis, esant apyvartinių lėšų trūkumui, bus užtikrintas atsiskaitymas  su darbuotojais, socialinių išmokų (pašalpų) gavėjais, prekių ir paslaugų tiekėjais bei laiku sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Diana Dumbliauskienė

 

Tel. (8 315) 55 149, el. p. diana.dumbliauskiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-214 - DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO (PRIEDAS)
Į pradžią