Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TS-10 2020-05-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2020 m. gegužės 12 d. Nr. TS-10

Alytus

 

Posėdis įvyko 2020-05-12 nuotoliniu būdu.

Posėdžio pradžia – 14.00 val.

Posėdžio pabaiga – 16.00 val.

Pirmininkė – Valė Gibienė, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė.

Sekretorė – Neringa Maldonienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Povilas Labukas, Vilma Krušnienė, Valerijus Vencius.

Taip pat dalyvavo: Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariai – Nijolė Makštutienė, Valdemaras Chomičius, Laima Vincė Kirkliauskienė, Valdas Račkauskas, Jurgita Šukevičienė.

Nedalyvavo: Šarūnas Klėgeris, Tomas Pačėsas.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-193 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T-255 „Dėl B. Semeškienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas“ pripažinimo netekusiu galios.

2. TŽ-192 Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

3. TŽ-178 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimo Nr. T-62 ,,Dėl finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

4. TŽ-187 Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąsias patalpas Lelijų g. 44, Alytuje.

5. TŽ-188 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimo Nr. T-23 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

6. TŽ-194 Dėl UAB „Alvintra“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

7. TŽ-195 Dėl Alytaus užkandinės, MB, atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

8. TŽ-196 Dėl UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

9. TŽ-197 Dėl Rolando Griciaus atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

10. TŽ-198 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šventė Jums“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

11. TŽ-199 Dėl S. Bekampio individualios įmonės atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

12. TŽ-190 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

13. TŽ-191 Dėl leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės taisyklių, mokesčio už važiavimą Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, tarifų aprašo patvirtinimo.

14. TŽ-189 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-85 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

 

1. SVARSTYTA. TŽ-193 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T-255 „Dėl B. Semeškienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas“ pripažinimo netekusiu galios.

Svarstant sprendimo projektą dalyvavo Birutė Semeškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, K. G., Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio tėvų atstovė, I. V.-S., Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio tarybos pirmininkė.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios minėtą Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą. V. Valūnas nurodė, kad sprendimo projektas parengtas todėl, kad Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Birutė Semeškienė atsisakė vykdyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-04-16 sprendimo Nr. T-76 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio struktūros pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo“ 2.2 papunktį „parengti ir artimiausiam Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžiui pateikti Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų projektą“. V. Valūnas akcentavo, kad konkursas „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms užimti turėtų vykti 2020-06-19, iki tol mokyklai lakinai vadovautų savivaldybės administracijos pasiūlytas asmuo.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto pirmininkė V. Gibienė domėjosi, ar šis sprendimo projektas yra nuobauda už savivaldybės tarybos sprendimų nevykdymą, ar visuomet švietimo įstaigos turi pačios rengti nuostatus ir siūlė netraukti šio sprendimo projekto į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.

V. Valūnas nurodė, kad šis sprendimo projektas tikrai nėra nuobauda, nes priėmus sprendimą, B. Semeškienė ir toliau eis direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas, be to pavaduotoja žinojo kokios pasekmės gresia už savivaldybės tarybos sprendimų nevykdymą.

V. Valūnas pažymėjo, kad švietimo įstaigų nuostatus rengia tie, ką įpareigoja savivaldybės taryba. Pagal nusistovėjusią praktiką, švietimo įstaigos pačios rengdavo nuostatus, tačiau šiuo atveju, B. Semeškienei atsisakius rengti nuostatus, savivaldybės taryba įpareigojo Švietimo skyrių parengti nuostatus ir jie artimiausiu metu bus pateikti svarstymui komitetuose.

B. Semeškienė nurodė, kad 2020-04-23 pateikė savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai raštą „Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų“ ir mokyklos tarybos kreipimąsi dėl informacijos pateikimo bei paaiškinimą, kodėl mokyklos taryba nepritarė lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų rengimui, tačiau atsakymo iki šiol negavo. Pranešėja akcentavo, kad rengiant nuostatus, reikalingi argumentuoti savivaldybės tarybos sprendimai dėl numatomų pokyčių, įstaigos pertvarkymo ir jo eigos, pasekmių bendruomenei, kad būtų užtikrinti teisėti tėvų ir vaikų lūkesčiai. B. Semeškienė akcentavo, kad jeigu sprendimo projektas parengtas siekiant skirti drausminę nuobaudą, ji su tokiu sprendimu nesutiks, savo teises gins teisme, taip pat prašys atlikti tarnybinį tyrimą.

V. Valūnas pažymėjo, kad atsakymas mokyklos tarybai yra rengiamas ir bus pateiktas teisės aktų nustatyta tvarka.

Komiteto narys V. Vencius pažymėjo, kad B. Semeškienė jau trejus metus nepriekaištingai atlieka direktoriaus pareigas, už tą papildomą darbą gaudama tik 20 proc. priedą prie darbo užmokesčio, o įstaigos veiklos rezultatai puikūs ir žinomi visoje šalyje, be to B. Semeškienė atstovauja ir gina visos mokyklos bendruomenės interesus, todėl tai pat siūlė netraukti šio sprendimo projekto į savivaldybės tarybos planuojamo posėdžio darbotvarkę.

K. G. tėvų bendruomenės vardu prašė netraukti šio sprendimo projekto į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę, nes įtampa dėl mokyklos reorganizavimo bendruomenėje ir taip labai didelė.

I. V.-S. akcentavo, kad B. Semeškienė neatsisakė parengti nuostatų, ji tik kreipėsi dėl papildomos informacijos, kurios taip ir negavo. Pranešėja pažymėjo, kad mokyklos tarybai ir bendruomenei trūksta informacijos, nepateiktas pertvarkos veiksmų planas, todėl bendruomenei kyla daug klausimų. I. V.-S. pabrėžė, kad B. Semeškienė puikiai atstovauja ir gina tėvų bei vaikų interesus, sąžiningai atlieka savo pareigas, todėl nėra jokio pagrindo ją atleisti iš užimamų pareigų.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui siūlymą neįtraukti šio sprendimo projekto į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Neįtraukti sprendimo projekto į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.

2. SVARSTYTA. TŽ-192 Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

Pranešėjas Povilas Jagelavičius, savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas), pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – suteikti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą Alytaus miesto savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei, VšĮ Alytaus poliklinikai, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrui ir kandidato į skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui.
P. Jagelavičius nurodė, kad įstaigos buvo vertinamos pagal kriterijus, nurodytus Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos apraše. Vadovaujantis tvarkos aprašo 2 priedu įstaigos pagal surinktus balus buvo išskirstytos pagal paslaugų teikimo profilį ir pagal tai skirtas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas arba kandidato į skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą statusas.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

3. SVARSTYTA. TŽ-178 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimo Nr. T-62 ,,Dėl finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Povilas Jagelavičius, savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas), pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašą. P. Jagelavičius pakomentavo siūlomus pakeitimus ir akcentavo, kad 2020-05-07 savivaldybės tarybos posėdyje kilus diskusijai, sprendimo projekto svarstymas buvo atidėtas, todėl, atsižvelgdamas į tarybos narių išsakytas pastabas, pranešėjas pasiūlė alternatyvą tvarkos aprašo 4.1 papunkčiui ir siūlė išdėstyti šį papunktį taip:
„5 883 Eur kasmetinė išmoka pirmus 3 metus, išskaitant ir sumokant gyventojų pajamų mokestį į Lietuvos Respublikos biudžetą, išmokant gydytojui ne mažiau kaip 5 000 Eur.“ Pranešėjas pažymėjo, kad Aplinkos ir plėtros komiteto bei Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto nariai
2020-05-11 pritarė pasiūlytai alternatyviai formuluotei.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, pritarė P. Jagelavičiaus pasiūlytai 4.1 papunkčio alternatyvai.

P. Jagelavičius pažymėjo, kad pritarus visiems komitetams, bus koreguotas pirminis sprendimo projektas ir alternatyva nebus rengiama.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą su P. Jagelavičiaus siūlymu koreguoti 4.1 papunktį.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui su siūlymu 4.1 papunktį išdėstyti taip: „5 883 Eur kasmetinė išmoka pirmus 3 metus, išskaitant ir sumokant gyventojų pajamų mokestį į Lietuvos Respublikos biudžetą, išmokant gydytojui ne mažiau kaip 5 000 Eur.“.

4. SVARSTYTA. TŽ-187 Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąsias patalpas Lelijų g. 44, Alytuje.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – leisti UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ subnuomoti 47,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Lelijų g. 44, Alytuje. A. Juonienė nurodė, kad bendrovė prašo leisti subnuomoti negyvenamąsias patalpas juridiniam asmeniui, teikiančiam medicinines gydymo paslaugas. Pranešėja akcentavo, kad nurodytos patalpos išnuomotos pagal savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartį ir už šias patalpas UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ moka 2,73 Eur už 1 kv. m per mėnesį. Tai reiškia, kad leidus subnuomoti patalpas, subnuomos mokestis negalėtų būti didesnis nei mokamas nuomos mokestis, t. y. ne daugiau kaip 2,73 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, domėjosi, ar patalpas bendrovė naudojo pagal paskirtį.

Komiteto pirmininkė V. Gibienė pažymėjo, kad bendrovei nereikalingos patalpos turėtų būti ne subnuomojamos, o grąžintos savivaldybei.

Komiteto nariai pritarė V. Gibienės nuomonei.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–0, PRIEŠ–4, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

5. SVARSTYTA. TŽ-188 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimo Nr. T-23 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti minėto tvarkos aprašo 6 punktą ir papildyti 151 punktu. A. Juonienė pažymėjo, kad tvarkos aprašas keičiamas, nes buvo pakeistas Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-08-30 įsakymu Nr. A1-448 ir pakomentavo siūlomus pakeitimus.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

6. SVARSTYTA. TŽ-194 Dėl UAB „Alvintra“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti UAB „Alvintra“ nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu arba iki draudimų vykdyti veiklą atšaukimo, jei jie bus atšauti anksčiau nei paskelbta karantino pabaiga. A. Juonienė nurodė, kad UAB „Alvintra“ 2020-04-24 pateikė prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo už negyvenamąsias patalpas Naujojoje g. 52, Alytuje, karantino laikotarpiu. Prašyme įmonė nurodo, kad karantino metu dėl galiojančių draudimų nevykdo veiklos. Valstybinė mokesčių inspekcija pagal viešai prieinamą informaciją jau įtraukė UAB „Alvintra“ į mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą. A. Juonienė pažymėjo, kad 2020-05-11 posėdyje Aplinkos ir plėtros komiteto bei Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto nariai pritarė Č. Daugėlos siūlymui sumažinti nuomininkams nuomos mokestį tik 30 proc., nes pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, valstybė įsipareigoja kompensuoti iki 70 proc. nuomos mokesčio.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, nepritarė Č. Daugėlos siūlymui, nes dar nėra visiškai aišku kaip valstybė kompensuos nuomos mokestį.

A. Juonienė pažymėjo, kad tokiu atveju bus parengta ir savivaldybės tarybos posėdyje teikiama sprendimo projekto alternatyva.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA. TŽ-195 Dėl Alytaus užkandinės, MB, atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti Alytaus užkandinę, MB, nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu arba iki draudimų vykdyti veiklą atšaukimo, jei jie bus atšauti anksčiau nei paskelbta karantino pabaiga. Pranešėja pažymėjo, kad Alytaus užkandinė, MB, 2020-04-02 pateikė prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo už negyvenamąsias patalpas Birutės g. 5, Alytuje, karantino laikotarpiu. Prašyme įmonė nurodo, kad karantino metu dėl galiojančių draudimų nevykdo veiklos. Prie prašymo pridėtas Alytaus užkandinės, MB, direktorės 2020-03-16 įsakymas „Dėl veiklos stabdymo“, kuriame nurodyta, kad įmonės veikla Birutės g. 5. Alytuje, stabdoma nuo 2020-03-16 iki karantino pabaigos.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

8. SVARSTYTA. TŽ-196 Dėl UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu arba iki draudimų vykdyti veiklą atšaukimo, jei jie bus atšauti anksčiau nei paskelbta karantino pabaiga. A. Juonienė pažymėjo, kad bendrovė 2020-03-25 pateikė prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo už negyvenamąsias patalpas Lelijų g. 44, Alytuje, karantino laikotarpiu. Prašyme įmonė nurodo, kad karantino metu dėl galiojančių draudimų nevykdo veiklos. Prie prašymo pridėtas bendrovės direktorės 2020-03-15 įsakymas „Dėl veiklos stabdymo karantino laikotarpiu“, kuriame nurodyta, kad įmonės veikla Lelijų g. 44, Alytuje, stabdoma nuo 2020-03-15 iki karantino pabaigos. Valstybinė mokesčių inspekcija pagal viešai prieinamą informaciją jau įtraukė bendrovę į mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. TŽ-197 Dėl (duomenys neskelbtini) atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti (duomenys neskelbtini) nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu arba iki ribojimų susibūrimams atšaukimo, jei jie bus atšauti anksčiau nei paskelbta karantino pabaiga. Pranešėja nurodė, kad (duomenys neskelbtini) 2020-04-14 pateikė prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo už negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B, Alytuje, karantino laikotarpiu. Prašyme nurodoma, kad patalpos nuomojamos muzikos kūrybos veiklai, o karantino metu, esant susibūrimų ribojimams, veikla negali būti vykdoma.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA. TŽ-198 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šventė Jums“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti UAB „Šventė Jums“ nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu arba iki draudimų vykdyti veiklą atšaukimo, jei jie bus atšauti anksčiau nei paskelbta karantino pabaiga. A. Juonienė nurodė, kad bendrovė 2020-03-30 pateikė prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo už negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B ir Rotušės a. 2, Alytuje, karantino laikotarpiu. Įmonė pateikė 2020-03-16 sprendimą dėl laikino veiklos sustabdymo, kuriame nurodyta, kad karantino laikotarpiu stabdoma veikla šiose patalpose Rotušės a. 2 ir Pramonės g. 1B, Alytuje. Valstybinė mokesčių inspekcija pagal viešai prieinamą informaciją jau įtraukė uždarąją akcinę bendrovę „Šventė Jums“ į mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. TŽ-199 Dėl S. Bekampio individualios įmonės atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti S. Bekampio individualią įmonę nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu arba iki draudimų vykdyti veiklą atšaukimo, jei jie bus atšauti anksčiau nei paskelbta karantino pabaiga. A. Juonienė nurodė, kad įmonė 2020-03-13 pateikė prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo už negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B, Alytuje, karantino laikotarpiu. Prašyme įmonė nurodo, kad karantino metu dėl galiojančių draudimų nevykdo veiklos. Įmonė prie prašymo pridėjo S. Bekampio individualios įmonės savininko 2020-03-13 įsakymą „Dėl bendrovės darbo sustabdymo, laikantis epidemiologinės profilaktikos ir kontrolės priemonių“, kuriame nurodoma, kad įmonės veikla stabdoma iki karantino pabaigos. Valstybinė mokesčių inspekcija pagal viešai prieinamą informaciją jau įtraukė S. Bekampio individualią įmonę į mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA. TŽ-190 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sutikti perimti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą pagal priedą. A. Juonienė pažymėjo, kad nupirkta kompiuterinė įranga skirta mokymui nuotoliniu būdu ir bus perduota švietimo įstaigoms, o savivaldybės tarybos posėdyje tarybos nariams bus pateikta informacija apie kompiuterinės įrangos draudimui reikalingas lėšas.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

13. SVARSTYTA. TŽ-191 Dėl leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės taisyklių, mokesčio už važiavimą Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, tarifų aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės taisykles ir Mokesčio už važiavimą Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, tarifų aprašą. Pranešėja nurodė, kad taisyklių pakeitimai yra daromi atsižvelgiant į asmenų, pateikiančių prašymus, patogumą, didesnį paslaugos prieinamumą ir lankstumą, taip pat į tai, kad visi taisyklėse numatyti reikalavimai būtų išdėstyti aiškiai ir vienareikšmiškai suprantami ir juos vykdantiems, ir kontroliuojantiems asmenims. P. Raškauskienė pažymėjo, kad atsižvelgiant į Aplinkos ir plėtros komiteto narių pastabas, taisyklėse bus pakoreguotas 14 punktas, kad leidimo galiojimas gali būti sustabdytas stichinių nelaimių ir ekstremalių situacijų atvejais.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, domėjosi ar savivaldybė sulaukia nusiskundimų dėl sunkiasvorio transporto priemonių važiavimo per miesto žiedines sankryžas.

P. Raškauskienė nurodė, kad tokių nusiskundimų nebuvo gauta.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

14. SVARSTYTA. TŽ-189 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-85 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėjas Adomas Andrušaitis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios minėtą Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą su visais pakeitimais ir papildymais. A. Andrušaitis nurodė, kad savivaldybės tarybai 2020-05-07 priėmus sprendimus dėl sporto srityse veikiančių juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų, galimų būdų ir kriterijų, iki 2020 m. liepos bus parengtas ir pateiktas savivaldybės tarybai sprendimo dėl abiejų sporto sričių dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo projektas, todėl anksčiau minėtas tvarkos aprašas neteks galios.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, domėjosi, kodėl dar nepatvirtinus naujo tvarkos aprašo, senasis jau pripažįstamas netekusiu galios.

A. Andrušaitis nurodė, kad sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse 2020-02-10 teikimą, kad minėtas tvarkos aprašas neatitinka Lietuvos Respublikos sporto įstatymo nuostatų.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                         Valė Gibienė

 

Posėdžio sekretorė                                                                                             Neringa Maldonienė

Į pradžią