Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-423 2020-05-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2020 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ (21.01.02.06), FINANSUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS (1301), PASKIRSTOS TVIRTINIMO IR MAKSIMALAUS VAIKŲ SKAIČIAUS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖJE NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2020 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ (21.01.02.06), FINANSUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS (1301), PASKIRSTOS TVIRTINIMO IR MAKSIMALAUS VAIKŲ SKAIČIAUS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖJE NUSTATYMO

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr.  DV-423

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2, 6, 25 punktais, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2016 m. balandžio 28 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. R8-162 / 2016-05-10 / Nr. SR-784 (10.60.) 2.1.3, 2.2 papunkčiais, 2020 m. balandžio 27 d. papildomu susitarimu Nr. 6 prie 2016-04-28 jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. R8-162 įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. SR-944, Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 6 punktu, 28.2, 28.3 papunkčiais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-31 „Dėl Alytaus miesto savivaldybei skirtų Europos Sąjungos lėšų neformaliajam švietimui 2020 m. dydžio vienam mokiniui ugdyti per mėnesį nustatymo“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. DV-1033 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. akredituotų laisvųjų mokytojų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų programų sąrašų tvirtinimo“ (su visais papildymais ir pakeitimais), atsižvelgdamas į neformaliojo vaikų švietimo programose nuo 2020 m. vasario 3 d. dalyvaujančių vaikų skaičių Mokinių registro duomenimis:

1. N u s t a t a u maksimalų vaikų skaičių Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimo grupėje – 25.

2. T v i r t i n u 2020 m. Alytaus miesto savivaldybės švietimo programos priemonės plėsti neformalųjį vaikų švietimą (21.01.02.06), finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis (1301), 2020 m. gegužės – birželio mėn. lėšų paskirstą:

2.1. laisviesiems mokytojams (pridedama);

2.2. kitiems neformaliojo vaikų švietimo teikėjams (pridedama).

3. Į p a r e i g o j u Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių pateikti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui NVŠ finansavimo ataskaitą (Alytaus miesto savivaldybės administracijos ugdymo įstaigų mokinių skaičių) 2020 m. gegužės 29 d. ir birželio 30 d. Mokinių registro duomenimis, patvirtintą Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo ir specialisto, atsakingo už NVŠ besimokančių mokinių registro duomenų tvarkymą, parašais.

4. N u r o d a u Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui mokėjimus neformaliojo vaikų švietimo teikėjams vykdyti pagal Švietimo ir sporto skyriaus pateiktus Mokinių registro duomenis, bet ne daugiau negu patvirtinta administracijos direktoriaus įsakyme.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Rolandas Juonys

______________

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. gegužės 15 d.

įsakymu Nr.  DV-423

 

2020 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ (21.01.0206), FINANSUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS (1301), GEGUŽĖS-BIRŽELIO MĖN. LĖŠŲ PASKIRSTA

LAISVIESIEMS MOKYTOJAMS

 

 

Eil.

Nr.

 

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo pavadinimas

 

 

Neformaliojo vaikų švietimo programa

Programose dalyvaujančių mokinių skaičius

Europos Sąjungos

lėšos

1 mėn., Eur

Europos Sąjungos

lėšos

gegužės-birželio mėn., Eur

1.

Eglė

Remeikienė

1. (120300986)

„Tapk krepšinio šokėja“

25

300,0

600,0

2. (120502147)

Aerobinė gimnastika

50

600,0

1 200,0

Iš viso

75

900,0

1 800,0

2.

Vilija Markauskienė

3. (122001082)

„Kuriu papuošalą pati“

4

48,0

96,0

4. (122001077)

„Mokomės švęsti kultūringai“

8

96,0

192,0

Iš viso

12

144,0

288,0

3.

Rūta Karkauskaitė-Ivanauskė

5. (120300573)

Šokio aerobika ir kūno rengyba

51

612,0

1 224,0

6. (120501152)

Kūno rengyba treniruoklių salėje

52

624,0

1 248,0

7. (120501261)

Funkcinės treniruotės treniruoklių salėje

50

600,0

1 200,0

Iš viso

153

1 836,0

3 672,0

4.

Raminta Parchomenkienė

8. (120300718)

Neoklasikinio šokio studija

20

240,0

480,0

Iš viso

20

240,0

480,0

5.

Tomas Vainikonis

9. (120500967)

Vaikų mokymas plaukti, vandens terapija ir plaukimo pratybos neįgaliesiems

82

984,0

1 968,0

Iš viso

82

984,0

1 968,0

6.

Inga Neseckienė

10. (121400574)

Anglų kalba mažiesiems

26

312,0

624,0

Iš viso

26

312,0

624,0

7.

Alina Kunigiškienė

11. (121400573)

Mokausi anglų kalbos linksmai

13

156,0

312,0

Iš viso

13

156,0

312,0

8.

Ligitas Bernatavičius

12. (120300286)

Pramoginių šokių mokymas

36

432,0

864,0

Iš viso

36

432,0

864,0

9.

Lilija Bernatavičienė

13. (120300287)

Pramoginių, šiuolaikinių ir orkestrinių šokių mokymas

83

996,0

1 992,0

Iš viso

83

996,0

1 992,0

10.

Asta Galbuogienė

14. (122000294)

Menas kaip terapija

11

132,0

264,0

15. (122000704)

Integruota programa „Judėk ir būk sveikas“

14

168,0

336,0

Iš viso

25

300,0

600,0

11.

Jolita Kalėdienė

16. (121100335)

Keramikos studija

23

276,0

552,0

17. (121400279)

Man patinka anglų kalba

7–8 metų moksleiviams

22

264,0

528,0

18. (121400280)

Man patinka anglų kalba

8–10 metų moksleiviams

23

276,0

552,0

19. (121400281)

Man patinka anglų kalba

10–11 metų moksleiviams

20

240,0

480,0

Iš viso

88

1 056,0

2112,0

12.

Aušra Saulevičiūtė

20. (120300566)

Šou ir šiuolaikinio šokio stiliaus techninių elementų mokymo užsiėmimų programa

28

336,0

672,0

21. (120300567)

Šokio studijos „Aušrinė“ vaikų ir paauglių amžiaus programa

68

816,0

1 632,0

22. (120300568)

Šokio studijos „Aušrinė“ vyresniųjų šokėjų programa

11

132,0

264,0

Iš viso

107

1 284,0

2 568,0

13.

Eglė Lynykienė

23. (121200088)

Kino klubas

18

216,0

432,0

Iš viso

18

216,0

432,0

14.

Jureta Šametienė

24. (120100596)

YAMAHA muzikos mokyklos dainavimo programa

4

48,0

96,0

Iš viso

4

48,0

96,0

 

15.

Laisvutė Adomaitienė

25. (120300817)

Liaudies šokis – jaunieji „Dainavos“ nariai

36

432,0

864,0

26. (120300818)

Liaudies šokis – gyvoji tautinės kultūros versmė

20

240,0

480,0

Iš viso

56

672,0

1 344,0

16.

Dainius Cimbolas

27. (120501664)

Mokomės bendrauti ir stiprinti kūną dziudo treniruočių pagalba

36

432,0

864,0

Iš viso

36

432,0

864,0

17.

Gražina Noreikienė

28. (120101443)

Skudučiavimo ugdymas

17

204,0

408,0

Iš viso

17

204,0

408,0

18.

Rimas Berulis

29. (120501421)

Vaikų pirmojo lygio šaudymo iš lanko programa

42

504,0

1 008,0

Iš viso

42

504,0

1 008,0

19.

Saulius

Čiuplys

30. (120600463)

Elektronikos grandinių ABC

6

72,0

144,0

Iš viso

6

72,0

144,0

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

Programų: 30

899

10 788,0

21 576,0

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. gegužės 15 d.

įsakymu Nr.  DV-423

 

2020 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ (21.01.0206), FINANSUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS (1301), GEGUŽĖS-BIRŽELIO MĖN. LĖŠŲ PASKIRSTA

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KITIEMS TEIKĖJAMS  

 

 

Eil.

Nr.

 

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo pavadinimas

 

 

Neformaliojo vaikų švietimo programa

Programose dalyvaujančių mokinių skaičius

Europos Sąjungos

lėšos

1 mėn.,

Eur

Europos Sąjungos

lėšos

gegužės-birželio mėn.,

Eur

 

1.

VšĮ Nacionalinė krepšinio akademija

1. (120501406)

Krepšinis (Alytaus m. sav.)

61

732,0

1 464,0

Iš viso

61

732,0

1 464,0

2.

Asociacija šokių studija DOSADO

2. (120300634)

Sportinių ir šiuolaikinių šokių mokymas

18

216,0

432,0

Iš viso

18

216,0

432,0

3.

Alytaus kolegija

3. (121000499)

Kūrybinių užduočių sprendimas (C++ 2 kursas)

31

372,0

744,0

4. (121000500)

Pirmoji pažintis su programavimu (C++ 1 kursas)

17

204,0

408,0

5. (121000503) Programavimo „Python“ pagrindai (I kursas)

10

120,0

240,0

6. (121000502)

Programavimas „Python“ sudėtingiau (II kursas)

8

96,0

192,0

7. (121000510)

Kompiuterinė kūryba fotografijoje ir spaudiniuose

9

108,0

216,0

8. (121000494)

Animacijos kūrimas „Blender 3D“ aplinkoje

8

96,0

192,0

9. (121000492)

„Logo“ ir „MakeCode“ programuokime sudėtingiau

18

216,0

432,0

10. (121000498)

IT kūrybinė laboratorija (C++4 kursas)

17

204,0

408,0

11. (121000495)

Drąsiai į kompiuterijos pasaulį pradedantiems

9

108,0

216,0

12. (121000505) Projektų kūrimas    (C++ 3 kursas)

22

264,0

528,0

13. (121000326) Kompiuterinis projektavimas „AutoCad“ sistemoje (I kursas)

10

120,0

240,0

14. (121000327) Praktiniai medijų meno pagrindai

6

72,0

144,0

15. (121000497) Interaktyvi kūryba „Scratch“ ir „Coder Dojo“ aplinkose

9

108,0

216,0

16. (121000507) Tinklapių kūrimo pagrindai

6

72,0

144,0

17. (121000509) Vaizdų kompozicija su „Adobe Photoshop“ programa

8

96,0

192,0

18. (121000496)

 Fizika per moderniąsias technologijas

8

96,0

192,0

19. (121000504) Taikomasis programavimas „Java“

7

84,0

168,0

Iš viso

203

2 436,0

4 872,0

4.

Alytaus apskrities moterų futbolo klubas

20. (120501973)

„Sveikas laisvalaikis sportuojant“

86

1 032,0

2 064,0

Iš viso

86

1 032,0

2 064,0

5.

Viešoji įstaiga „American English School

21. (121400028)

„Bendrauk drąsiai 2“ Alytaus miesto 7–9 metų moksleiviams (anglų kalba)

52

624,0

1 248,0

22. (121400029)

„Viešojo kalbėjimo pagrindai 2“ Alytaus miesto 10–14 metų moksleiviams (anglų kalba)

103

1 236,0

2 472,0

23. (121400030)

„Viešojo kalbėjimo menas 2“ Alytaus miesto 15–19 metų moksleiviams (anglų kalba)

14

168,0

336,0

Iš viso

169

2 028,0

4 056,0

6.

VšĮ „Galiu kitaip“

24. (120600064)

Robotikos akademija

6

72,0

144,0

Iš viso

6

72,0

144,0

7.

Lietuvos šaulių sąjunga

25. (121500013)

Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus miesto jaunųjų šaulių ugdymo programa

228

2 736,0

5 472,0

Iš viso

228

2 736,0

5 472,0

8.

Alytaus neformaliojo

švietimo centras „Tolerancija“

26. (121100228)

Kaimyninių šalių liaudies amatai (medienos dirbiniai)

20

240,0

480,0

27. (121400282)

Rusų kalba ir kultūra (ABC)

14

168,0

336,0

28. (121300210)

Rusų kalba ir kultūra (pažengusiems)

11

132,0

264,0

29. (121300254)

Lenkų kultūros ir kalbos pažinimas

12

144,0

288,0

Iš viso

57

684,0

1 368,0

9.

Viešoji įstaiga „Futbolo akademija Dainava“

30. (120501964)

Neformalus vaikų švietimas futbolo veikloje

45

540,0

1 080,0

Iš viso

45

540,0

1 080,0

10.

Futbolo klubas „Spartukai“

31. (120501965)

Neformalus vaikų švietimas futbolo veikloje

117

1 404,0

2 808,0

Iš viso

117

1 404,0

2 808,0

11.

VšĮ „Tolerancijos

ir fizinės gerovės ugdymo centras“

32. (120300908)

Saviraiškos lavinimas ir kūno rengyba, pasitelkiant sportinį šokį „Zumba“ (Alytus)

 

26

312,0

624,0

Iš viso

26

312,0

624,0

12.

VšĮ KSU Švietimo akademija

33. (121100415)

Tarptautinis vaikų universitetas „Alfa“. Alytus

6

72,0

144,0

Iš viso

6

72,0

144,0

13.

Asociacija Viešieji interneto prieigos taškai

34. (121000489)

Mobiliųjų aplikacijų kūrimas Alytaus m.

 

14

168,0

336,0

Iš viso

14

168,0

336,0

14.

Asociacija Alytaus tradicinio aikido klubas

35. (120501645)

Japonų kovinio meno aikido (ai wa ki do) sisteminiai užsiėmimai

36

432,0

864,0

Iš viso

36

432,0

864,0

15.

Lietuvos skautija

36. (121500348)

Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa: skautauk, patirk, atrask (Alytaus m. sav.)

68

816,0

1 632,0

Iš viso

68

816,0

1 632,0

16.

Asociacija Alytaus aeroklubas

37. (120600280)

Aviacija, sukurta ir išbandyta laiko

16

192,0

384,0

Iš viso

16

192,0

384,0

17.

VšĮ „Jaunasis sportininkas“

38. (120501424)

Neformalus vaikų, jaunimo ugdymas krepšinio veikloje

25

300,0

600,0

Iš viso

25

300,0

600,0

18.

VšĮ „Jūsų sportas“

39. (120501420)

Neformalus vaikų ugdymas krepšinyje

20

240,0

480,0

40. (120501675)

„Augu ir stiprėju kartu su krepšiniu“

20

240,0

480,0

Iš viso

40

480,0

960,0

19.

VšĮ Robotikos akademija

41. (120600120)

Ankstyvoji Robotika – Alytus

87

1 044,0

2 088,0

42. (120600121)

 

Smagioji Robotika – Alytus

27

324,0

648,0

Iš viso

114

1 368,0

2 736,0

20.

Uždaroji akcinė bendrovė „ARV-Auto“

43. (12090050) Mokausi būti vairuotoju

50

600,0

1 200,0

Iš viso

50

600,0

1 200,0

21.

VšĮ „Aš čia ...“

44. (122001347) „Menų kalvė“

11

132,0

264,0

Iš viso

11

132,0

264,0

22.

Asociacija Lietuvos automobilių klubas

45. (122001257) Būk saugus 

35

420,0

840,0

Iš viso

35

420,0

840,0

 

Iš viso

Programų: 45

1 431

17 400,0

34 800,0

 

 

 

Bendras mokinių skaičius, laisvųjų mokytojų ir kitų neformaliojo švietimo teikėjų vykdomų programų skaičius ir lėšų suma, skirta laisviesiems mokytojams ir kitiems neformaliojo vaikų švietimo teikėjams

Iš viso programų 75

 

 

2 330

27 960,0

 

55 920,0

______________

 

Į pradžią