Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-388 2020-05-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ MOKYMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ MOKYMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 8 d. Nr.  DV-388

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2  punktu ir 33 straipsnio 17 dalimi,

t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių mokymų organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

                     

Administracijos direktorius                                                                                       Rolandas Juonys

______________

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. gegužės 8 d.

įsakymu Nr.  DV-388

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ MOKYMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                 1. Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) seniūnaičių mokymų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Alytaus miesto seniūnaičių mokymų organizavimo ir atlikimo tvarką.

                 2. Mokymų tikslas – tobulinti seniūnaičių gebėjimus ir kompetenciją, būtiną tinkamai atlikti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas seniūnaičių funkcijas.

                 3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

II SKYRIUS

MOKYMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

 

                 4. Mokymai paprastai organizuojami per 3 mėnesius nuo rinkimų arba pakartotinių rinkimų, kurie skelbiami tose seniūnaitijose, kuriose nebuvo kandidatų arba kuriose dalyvavo mažiau nei 5 proc. seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį, pabaigos. 

                 5. Per seniūnaičių kadencijos laikotarpį organizuojami ne mažiau kaip vieneri ir ne daugiau kaip dveji mokymai skirtinga tematika.

                 6. Mokymuose gali dalyvauti seniūnaičiai, kurie toje kadencijoje nėra dalyvavę mokymuose, susijusiuose su seniūnaičių gebėjimu tinkamai atlikti jiems įstatymu priskirtas funkcijas. Jeigu mokymų kaina nepriklauso nuo dalyvių skaičiaus, juose gali dalyvauti visi norintys seniūnaičiai.

                 7. Mokymus organizuoja savivaldybės administracijos padalinys, kuriam pavestos funkcijos, susijusios su mokymų organizavimu. Mokymų dalyvių sąrašą pateikia ir mokymų temas suderina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuriam pavestos funkcijos, susijusios su seniūnaičių rinkimų bei jų veiklos organizavimu.

                 8. Nustatant mokymų prioritetus, būtina atsižvelgti į naujai kadencijai išrinktų seniūnaičių nuomonę ir poreikius. Poreikiai nustatomi atliekant seniūnaičių apklausą. Ją organizuoja specialistas, kuriam pavestos funkcijos, susijusios sus seniūnaičių rinkimų bei jų veiklos organizavimu. Apklausos rezultatai pateikiami savivaldybės administracijos padaliniui, organizuojančiam mokymus.

                 9. Seniūnaičių mokymų organizavimo būdai gali būti seminarai, paskaitos, konferencijos, praktiniai užsiėmimai, nuotoliniai mokymai ir kita.

                 10. Mokymus, atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes, gali vesti:

                 10.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo būdu atrinkti lektoriai ar mokymus organizuojantys juridiniai asmenys, turintys teisės aktų nustatyta tvarka išduotus leidimus;

                 10.2. savivaldybės administracijos specialistai, turintys tam tikros srities žinių, pagal atskirą savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimą.

                 11. Kai mokymai organizuojami 10.1 punkte nustatyta tvarka, jie finansuojami iš savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų mokymui.

                 12. Seniūnaičiai mokymuose dalyvauja neatlygintinai.

                 13. Informacija apie mokymus (mokymų data, pradžia ir pabaiga, vieta, programa ir kita reikalinga informacija) seniūnaičiams siunčiama elektroniniu paštu. Informaciją seniūnaičiams išsiunčia valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuriam pavestos funkcijos, susijusios su seniūnaičių rinkimų bei jų veiklos organizavimu.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                   14. Išklausę mokymus seniūnaičiai gauna dalyvio pažymėjimus bei metodinę medžiagą – juos parengia mokymus vedantis lektorius ar juridinis asmuo, jeigu pirkimo paraiškoje tai buvo numatyta.                   

                   15. Aprašas keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios ar naikinamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

_________________________

 

 

 

 

 

 

                                                            

Į pradžią