Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TŠ-11 2020-05-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2020 m. gegužės 12 d. Nr. TŠ-11

 

Posėdis įvyko 2020-05-12 (nuotoliniu būdu)                                  

Posėdžio pradžia 14.00 val.

Posėdžio pabaiga 16.00 val.

Posėdžio pirmininkas – Nijolė Makštutienė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė.

Posėdžio sekretorė – Jurgita Masionienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Posėdyje dalyvavo: Laima Vincė Kirkliauskienė, Jurgita Šukevičienė, Valdas Račkauskas, Valdemaras Chomičius.

Posėdyje taip pat dalyvavo Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto nariai: Valė Gibienė, Valerijus Vencius, Vilma Krušnienė.

Posėdyje nedalyvavo: Gediminas Daukšys.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-193 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T-255 „Dėl B. Semeškienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas“ pripažinimo netekusiu galios.

2. Protokolinis klausimas. Dėl Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nario delegavimo į kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisiją.

3. TŽ-192 Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

4. TŽ-178 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimo Nr. T-62 ,,Dėl finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

5. TŽ-187 Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąsias patalpas Lelijų g. 44, Alytuje.

6. TŽ-­188 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimo Nr. T-23 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7. TŽ-194 Dėl UAB „Alvintra“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

8. TŽ-195 Dėl Alytaus užkandinės, MB, atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

9. TŽ-196 Dėl UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

10. TŽ-197 Dėl (duomenys neskelbtini) atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

11. TŽ-198 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šventė Jums“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

12. TŽ-199 Dėl S. Bekampio individualios įmonės atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio

13. TŽ-190 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

14. TŽ-191 Dėl leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės taisyklių, mokesčio už važiavimą Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, tarifų aprašo patvirtinimo.

15. TŽ-189 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-85 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

 

1. SVARSTYTA. TŽ-193 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T-255 „Dėl B. Semeškienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. T-255 „Dėl B. Semeškienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas“. V. Valūnas pakomentavo, kad sprendimo projektu siūloma  pripažinti netekusiu galios dėl B. Semeškienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas, kadangi B. Semeškienė atsisakė vykdyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-76 2.2 papunktį: „2.2. parengti ir artimiausiam Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžiui pateikti Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų projektą“.

V. Valūnas informavo, kad B. Semeškienės laikinojo nedarbingumo laikotarpiu ją pavadavo Inga Murauskienė, „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuri teigė, kad Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų projektas jai nebuvo perduotas. Pranešėjas pridūrė, kad Švietimo ir sporto skyrius parengė Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų projektą, šiuo metu vyksta derinimo procedūros, po kurių nuostatų projektas bus išsiųstas mokyklos bendruomenei, kad įstaigos taryba pateiktų savo nuomonę – pritaria ar nepritaria.

Komiteto pirmininkė N. Makštutienė teiravosi, ar prieš išeinant B. Semeškienei į laikinąjį nedarbingumą buvo parengtas ar iš viso nepradėtas rengti nuostatų projektas.

V. Valūnas patikino, kad nematė nuostatų projekto, o susisiekus su B. Semeškiene telefonu, ji patikino, kad nevykdys Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo, kadangi ir  mokyklos bendruomenės nuomonė yra tokia, kad įstaiga neturėtų keisti statuso.   

Svarstant klausimą taip pat dalyvavo „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, B. Semeškienė, K. G., tėvų atstovė, ir I. V. S., „Drevinuko“ mokyklos-darželio mokyklos tarybos pirmininkė.

B. Semeškienė informavo, kad 2020-04-23 buvo pateiktas raštas savivaldybės tarybai ir administracijai dėl Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų projekto rengimo ir pateikimo tvirtinimui. Pranešėja teigė, kad šioje situacijoje trūksta aiškumo, todėl buvo pateiktas ir mokyklos-darželio tarybos kreipimasis dėl informacijos pateikimo ir patikino, kad atsakymų kol kas negavo. Taip pat pridūrė, kad rengiant nuostatus reikalingi argumentuoti savivaldybės sprendimai dėl įstaigos pertvarkymo, tolimesnės jos eigos, numatomų pokyčių ir pasekmių bendruomenei.

B. Semeškienė pridūrė, jei šis sprendimo projektas yra kaip drausminės nuobaudos taikymas, tai ji su tuo nesutinka ir savo interesus pasiruošusi ginti teisme, taip pat prašys atlikti tarnybinį patikrinimą.

I. V. S. apgailestavo, kad trūksta aiškumo, susitikimų ir diskusijos, bendruomenė gyvena nežinioje, kyla daug klausimų ir nežinoma, koks tolimesnis pertvarkos veiksmų planas. Patikino, kad B. Semeškienė neatsisakė rengti nuostatų projekto, tik norėjau gauti atsakymus į pateiktus klausimus, kurie būtų padėję rengiant šiuos nuostatus. Pažymėjo, kad „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, B. Semeškienė, puikiai atstovauja bendruomenę ir gina viešąjį interesą, kad kiekviena bendruomenė turėtų džiaugtis tokiu vadovu.

I. V. S. pasiūlė netraukti šio klausimo į tarybos posėdžio darbotvarkę ir leisti B. Semeškienei toliau laikinai eiti direktoriaus pareigas.

K. G. taip pat siūlė netraukti šio klausimo į tarybos posėdžio darbotvarkę ir leisti B. Semeškienei toliau vadovauti įstaigai.

Komiteto narė J. Šukevičienė patikino, kad ne kartą buvo organizuojami susitikimai su bendruomene ir su laikinai einanti direktoriaus pareigas, B. Semeškiene, buvo kalbama, kad kol nebus parengtos / pritaikytos patalpos ugdytis „Drevinuko“ mokyklos-darželio mokiniams, jie nebus perkeliami. J. Šukevičienė akcentavo, kad ir kiek buvo diskutuojama, bendruomenė laikėsi  tos pačios pozicijos <...mes viskam prieštarausime ir su niekuo nesutiksime...>.  

Komiteto narė L. V. Kirkliauskienė pridūrė, kad įstaigos nuostatuose aiškiai apibrėžta direktorės atskaitomybė, kad vadovas turi ginti ne tik viešąjį interesą, bet vykdyti užduotis, kurios jam pavestos.      

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą, kad sprendimo projektas būtų teikiamas tarybai.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–2 (V. Račkauskas, V. Chomičius).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui ir teikti svarstyti tarybai.  

2. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nario delegavimo į kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisiją.

Pranešėja Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja, pakomentavo, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba 2020-05-07 priėmė sprendimą Nr. T-155 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimo Nr. T-136 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“, kad Kultūros, švietimo ir sporto komitete nebelieka tarybos nario Povilo Labuko, kuris buvo vienas iš kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisijos narių.

V. Liaukuvienė informavo, kad vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatų 13 punktu  komisija,  sudaroma iš 7 narių: 2 Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguotų narių, 2 savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlytų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, 3 Alytaus kultūros ir meno tarybos pasiūlytų Alytaus kultūros bendruomenės atstovų. Pranešėja prašo, kad Kultūros, švietimo ir sporto komitetas deleguotų vietoj Povilo Labuko kitą komiteto narį.

Komiteto pirmininkė N. Makštutienė pasiūlė J. Šukevičienės kandidatūrą.

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariai pritarė siūlymui, J. Šukevičienė taip pat sutiko, kad būtų įtraukta į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisiją.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

3. SVARSTYTA. TŽ-192 Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

Pranešėjas Povilas Jagelavičius, vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas), pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – suteikti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą Alytaus miesto savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei, VšĮ Alytaus poliklinikai, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrui. Taip pat suteikti kandidato į skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui.

Pranešėjas informavo, kad siekiant įvertinti korupcijos indeksą ir atitiktį skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti, buvo sudaryta Alytaus miesto savivaldybei pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo komisija ir įstaigos buvo vertinamos pagal kriterijus, nurodytus Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos apraše, patvirtintame Alytaus miesto savivaldybės tarybos. P. Jagelavičius trumpai pristatė komisijos apibendrintus korupcijos indekso vertinimo rezultatus. Taip pat akcentavo, kad skaidrios asmens sveikatos priežiūros  įstaigos vardo statusas galioja 5 metus, kandidato į skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą statusas galioja 1 metus.

Komiteto nariai džiaugėsi puikiais įstaigų korupcijos indekso vertinimo rezultatais.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui bendru sutarimu.

4. SVARSTYTA. TŽ-178 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimo Nr. T-62 ,,Dėl finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Povilas Jagelavičius, vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas), pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašą.

Pranešėjas paminėjo, kad sprendimo projektas komitetams teikiamas svarstyti antrą kartą ir vykusiame Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto ir Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje buvo pasiūlyta pakoreguoti 4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: ,,4.1. 5 883,0 Eur kasmetinė išmoka pirmus 3 metus ir nuo šios sumos į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokamas gyventojų pajamų mokestis, sumokant gydytojui ne mažiau nei 5 000,0  Eur“.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui bendru sutarimu, pataisant pirminį sprendimo projektą, nerengiant alternatyvos.

5. SVARSTYTA. TŽ-187 Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąsias patalpas Lelijų g. 44, Alytuje.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – leisti UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“, kuri pagal savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartį nuomojasi Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, subnuomoti dalį negyvenamųjų patalpų Lelijų g. 44, Alytuje. Pranešėja akcentavo, kad nuomininkas turi teisę subnuomoti išsinuomotą daiktą tiktai gavęs rašytinį nuomotojo sutikimą, jeigu ko kita nenustato sutartis ir subnuomos sutarties terminas negali būti ilgesnis už nuomos terminą.  

Komiteto nariai diskutavo, teiravosi, kodėl subjektas neatsisako nereikalingų patalpų, jei tos patalpos nereikalingos ar neverta ieškoti kito nuomininko.  

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–0, PRIEŠ–4, SUSILAIKĖ–1 (J. Šukevičienė).

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

6. SVARSTYTA. TŽ-­188 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimo Nr. T-23 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašą.

Pranešėja A. Juonienė pridūrė, kad tvarkos aprašo keitimo priežastis – pakeistas Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašas, taip pat pakomentavo tvarkos aprašo keičiamus punktus.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA. TŽ-194 Dėl UAB „Alvintra“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti UAB „Alvintra“ nuo nuomos mokesčio mokėjimo už nuomojamas negyvenamąsias patalpas Naujojoje g. 52, Alytuje.

Pranešėja A. Juonienė informavo, kad tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į UAB „Alvintra“ prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu. Pridūrė, kad nuomininkas savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo, kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nuomininkas negali naudotis išsinuomotu turtu arba vykdyti veiklos ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.

Pranešėja A. Juonienė paminėjo, kad Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje buvo pateiktas tarybos nario Č. Daugėlos siūlymas pakoreguoti sprendimo projektą, kad 30 proc. nuomos mokesčio sumažintų savivaldybė, 70 proc. Vyriausybė.

Komiteto nariai diskutavo, teiravosi, kokia patirtis kitų savivaldybių, kiek laiko dar būtų sumažinamas nuomos mokestis karantinui pasibaigus, galbūt parengtas kompensavimo savivaldybėms tvarkos aprašas, jei savivaldybės visiškai nuomininkus atleistų nuo nuomos mokesčio.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą, koks pateiktas.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui bendru sutarimu.

8. SVARSTYTA. TŽ-195 Dėl Alytaus užkandinės, MB, atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti Alytaus užkandinę, MB, nuo nuomos mokesčio mokėjimo už nuomojamas negyvenamąsias patalpas Birutės g. 5, Alytuje

Pranešėja A. Juonienė informavo, kad tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Alytaus užkandinę, MB prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu. Pridūrė, kad nuomininkas savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo, kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nuomininkas negali naudotis išsinuomotu turtu arba vykdyti veiklos ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.

Pranešėja A. Juonienė paminėjo, kad Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje buvo pateiktas tarybos nario Č. Daugėlos siūlymas pakoreguoti sprendimo projektą, kad 30 proc. nuomos mokesčio sumažintų savivaldybė, 70 proc. Vyriausybė.

Komiteto nariai diskutavo, teiravosi, kokia patirtis kitų savivaldybių, kiek laiko dar būtų sumažinamas nuomos mokestis karantinui pasibaigus, galbūt parengtas kompensavimo savivaldybėms tvarkos aprašas, jei savivaldybės visiškai nuomininkus atleistų nuo nuomos mokesčio.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą, koks pateiktas.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui bendru sutarimu.

9. SVARSTYTA. TŽ-196 Dėl UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ nuo nuomos mokesčio mokėjimo už nuomojamas negyvenamąsias patalpas Lelijų g. 44, Alytuje.

Pranešėja A. Juonienė informavo, kad tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu. Pridūrė, kad nuomininkas savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo, kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nuomininkas negali naudotis išsinuomotu turtu arba vykdyti veiklos ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.

Pranešėja A. Juonienė paminėjo, kad Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje buvo pateiktas tarybos nario Č. Daugėlos siūlymas pakoreguoti sprendimo projektą, kad 30 proc. nuomos mokesčio sumažintų savivaldybė, 70 proc. Vyriausybė.

Komiteto nariai diskutavo, teiravosi, kokia patirtis kitų savivaldybių, kiek laiko dar būtų sumažinamas nuomos mokestis karantinui pasibaigus, galbūt parengtas kompensavimo savivaldybėms tvarkos aprašas, jei savivaldybės visiškai nuomininkus atleistų nuo nuomos mokesčio.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą, koks pateiktas.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui bendru sutarimu.

10. SVARSTYTA. TŽ-197 Dėl (duomenys neskelbtini) atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti (duomenys neskelbtini) nuo nuomos mokesčio mokėjimo už nuomojamas negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B, Alytuje.

Pranešėja A. Juonienė informavo, kad tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į (duomenys neskelbtini) prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu. Pridūrė, kad nuomininkas savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo, kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nuomininkas negali naudotis išsinuomotu turtu arba vykdyti veiklos ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.

Pranešėja A. Juonienė paminėjo, kad Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje buvo pateiktas tarybos nario Č. Daugėlos siūlymas pakoreguoti sprendimo projektą, kad 30 proc. nuomos mokesčio sumažintų savivaldybė, 70 proc. Vyriausybė.

Komiteto nariai diskutavo, teiravosi, kokia patirtis kitų savivaldybių, kiek laiko dar būtų sumažinamas nuomos mokestis karantinui pasibaigus, galbūt parengtas kompensavimo savivaldybėms tvarkos aprašas, jei savivaldybės visiškai nuomininkus atleistų nuo nuomos mokesčio.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą, koks pateiktas.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui bendru sutarimu.

11. SVARSTYTA. TŽ-198 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šventė Jums“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti uždarąją akcinę bendrovę „Šventė Jums“ nuo nuomos mokesčio mokėjimo už nuomojamas negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B, Alytuje ir Rotušės a. 2, Alytuje.

Pranešėja A. Juonienė informavo, kad tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Uždaroji akcinė bendrovė „Šventė Jums“ prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu. Pridūrė, kad nuomininkas savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo, kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nuomininkas negali naudotis išsinuomotu turtu arba vykdyti veiklos ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.

Pranešėja A. Juonienė paminėjo, kad Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje buvo pateiktas tarybos nario Č. Daugėlos siūlymas pakoreguoti sprendimo projektą, kad 30 proc. nuomos mokesčio sumažintų savivaldybė, 70 proc. Vyriausybė.

Komiteto nariai diskutavo, teiravosi, kokia patirtis kitų savivaldybių, kiek laiko dar būtų sumažinamas nuomos mokestis karantinui pasibaigus, galbūt parengtas kompensavimo savivaldybėms tvarkos aprašas, jei savivaldybės visiškai nuomininkus atleistų nuo nuomos mokesčio.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą, koks pateiktas.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui bendru sutarimu.

12. SVARSTYTA. TŽ-199 Dėl S. Bekampio individualios įmonės atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti S. Bekampio individualią įmonę nuo nuomos mokesčio mokėjimo už nuomojamas negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B, Alytuje.

Pranešėja A. Juonienė informavo, kad tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į S. Bekampio individualios įmonės prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu. Pridūrė, kad nuomininkas savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo, kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nuomininkas negali naudotis išsinuomotu turtu arba vykdyti veiklos ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.

Pranešėja A. Juonienė paminėjo, kad Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje buvo pateiktas tarybos nario Č. Daugėlos siūlymas pakoreguoti sprendimo projektą, kad 30 proc. nuomos mokesčio sumažintų savivaldybė, 70 proc. Vyriausybė.

Komiteto nariai diskutavo, teiravosi, kokia patirtis kitų savivaldybių, kiek laiko dar būtų sumažinamas nuomos mokestis karantinui pasibaigus, galbūt parengtas kompensavimo savivaldybėms tvarkos aprašas, jei savivaldybės visiškai nuomininkus atleistų nuo nuomos mokesčio.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą, koks pateiktas.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui bendru sutarimu.

13. SVARSTYTA. TŽ-190 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sutikti perimti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą ir perėmus savivaldybės nuosavybėn sprendimo nurodytą turtą, jį perduoti mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

A. Juonienė pakomentavo, kad Nacionalinė švietimo agentūra Alytaus miesto savivaldybei nupirko kompiuterinę įrangą mokymui nuotoliniu būdu. Taip pat paminėjo, kad visa kompiuterinė įranga bus perduota mokykloms. Pranešėja pridūrė, kad kompiuterinė įranga  neapdrausta ir iki tarybos posėdžio pasidomės ir pateiks informaciją, kiek kainuotų savivaldybei apdrausti visą kompiuterinę įrangą.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui bendru sutarimu.

14. SVARSTYTA. TŽ-191 Dėl leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės taisyklių, mokesčio už važiavimą Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, tarifų aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės taisykles ir mokesčio už važiavimą Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, tarifų aprašą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, palyginamąją lentelę, teiravosi, ar nekyla problemų didžiagabaritinėms ir sunkiasvorėmis transporto priemonėmis važiuoti per žiedines sankryžas.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui bendru sutarimu.

15. SVARSTYTA. TŽ-189 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-85 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėjas Adomas Andrušaitis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. T-85Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo su visais pakeitimais ir papildymais.

Pranešėjas informavo, kad buvo gautas Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse teikimas dėl minėto tvarkos aprašo pakeitimo ar panaikinimo. Paminėjo, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba yra patvirtinusi dėl sporto srityse veikiančių fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų, galimus būdus ir  kriterijus. Pranešėjas akcentavo, kad iki 2020 m. liepos mėnesio bus parengti nauji finansavimo tvarkos aprašai šioms sporto sritims.

Komiteto nariai diskutavo, teiravosi, ar nebus neigiamų pasekmių dėl sporto projektų vykdymo, kokiu dokumentu vadovautis iki kol bus patvirtinti nauji tvarkos aprašai.  

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui bendru sutarimu.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                           Nijolė Makštutienė

 

Posėdžio sekretorė                                                                Jurgita Masionienė

Į pradžią