Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-132 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO

Teisės akto vaizdo įrašas                                                                                                           

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO

 

2020-04-30 Nr. T-132

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 5 priedo 42 ir 44 punktais, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų prašymus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti nuo 2020 m. gegužės 1 d. tokius Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientus (pareiginės algos baziniais dydžiais):

1.1. Aldonai Česnulienei, Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktorei – 9,69;

1.2. Daivai Rekštienei, Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorei – 9,69;

1.3. Erikai Poškevičienei, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktorei – 9,69;

1.4. Zitai Reipienei, Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorei – 9,69;

1.5. Genovaitei Grudzinskaitei, Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ direktorei – 9,69;

1.6. Reginai Špukienei, Alytaus Piliakalnio progimnazijos direktorei – 9,69;

1.7. Alfonsui Lietuvininkui, Alytaus Šaltinių progimnazijos direktoriui – 11,33;

1.8. Feliksui Džiautui, Alytaus „Volungės“ progimnazijos direktoriui – 11,33;

1.9. Giedrei Romaškienei, Alytaus Panemunės progimnazijos direktorei – 11,04;

1.10. Jūratei Treigienei, Alytaus jaunimo centro direktorei – 11,63;

1.11. Aldonai Vilkelienei, Alytaus muzikos mokyklos direktorei – 10,61.

2. Įpareigoti švietimo įstaigų direktorius nedelsiant raštu informuoti Švietimo ir sporto skyriaus vedėją apie susidariusias sąlygas, dėl kurių turėtų keistis švietimo įstaigos direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.

3. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą patikslinti terminuotas darbo sutartis su Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktoriais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

 

Į pradžią