Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-429 2020-05-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKAI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKAI

 

2020 m. gegužės 18 d. Nr.  DV-429

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-278 „Dėl sprendimų priėmimo nurašyti pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turtą ir dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto perdavimo tvarkos nustatymo“ 1.2.1.2 papunkčiu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-31 įsakymą Nr. DV-894 „Dėl savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu, jo perdavimo“, į VšĮ Alytaus poliklinikos 2020-02-17 prašymą „Dėl vaiko raidos vertinimo skalių perdavimo“:

1. P e r d u o d u VšĮ Alytaus poliklinikai patikėjimo teise savivaldybei nuosavybės teise priklausantį pripažintą nereikalingu trumpalaikį materialųjį turtą – vaiko raidos vertinimo skalę, įsigijimo kaina 724,05 Eur.

2. Į p a r e i g o j u Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

______________

 

Į pradžią