Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TI-11 2020-05-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2020 m. gegužės 11 d. Nr. TI-11

 

Posėdis įvyko 2020-05-11 (nuotoliniu būdu)

Posėdžio pradžia 13.00 val.

Posėdžio pabaiga 16.00 val.

Posėdžio pirmininkas – Edmundas Čečėta, Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininko pavaduotojas.

Posėdžio sekretorė – Jurgita Masionienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Posėdyje dalyvavo: Gintautas Andriuškevičius, Laura Radzevičiūtė, Vilija Ramanauskienė.

Posėdyje taip pat dalyvavo Aplinkos ir plėtros komiteto nariai: Sigitas Leonavičius, Česlovas Daugėla, Andrius Jučas, Jurgis Krasnickas, Dmitrij Kačiurin, Valius Micevičius, Danutė Remeikienė.

Posėdyje nedalyvavo: Vytas Jazepčikas, Skaistė Ulčickaitė.

Posėdyje taip pat dalyvavo: Laima Vincė Kirkliauskienė.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-187 Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąsias patalpas Lelijų g. 44, Alytuje.

2. TŽ-­188 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimo Nr. T-23 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

3. TŽ-194 Dėl UAB „Alvintra“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

4. TŽ-195 Dėl Alytaus užkandinės, MB, atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

5. TŽ-196 Dėl UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

6. TŽ-197 Dėl (duomenys neskelbtini) atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

7. TŽ-198 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šventė Jums“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

8. TŽ-199 Dėl S. Bekampio individualios įmonės atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

9. TŽ-190 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

10. TŽ-191 Dėl leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės taisyklių, mokesčio už važiavimą Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, tarifų aprašo patvirtinimo.

11. TŽ-189 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-85 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

12. TŽ-192 Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

13. TŽ-178 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimo Nr. T-62 ,,Dėl finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

14. TŽ-193 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T-255 „Dėl B. Semeškienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas“ pripažinimo netekusiu galios.

 

1. SVARSTYTA. TŽ-187 Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąsias patalpas Lelijų g. 44, Alytuje.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – leisti UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“, kuri pagal savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartį nuomojasi Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, subnuomoti dalį negyvenamųjų patalpų Lelijų g. 44, Alytuje. Pranešėja akcentavo, kad nuomininkas turi teisę subnuomoti išsinuomotą daiktą tiktai gavęs rašytinį nuomotojo sutikimą, jeigu ko kita nenustato sutartis ir subnuomos sutarties terminas negali būti ilgesnis už nuomos terminą.  

Komiteto nariai diskutavo, teiravosi, kodėl subjektas neatsisako nereikalingų patalpų, o nori subnuomoti, ar sutartyje yra įtraukta nuostata, kad subjektas turi teisę subnuomoti išsinuomotą daiktą, jei tos patalpos nereikalingos ar neverta ieškoti nuomininko, kokiam terminui nori subnuomoti.  

Komiteto narė L. Radzevičiūtė siūlė sutrumpinti nuomos terminą.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–2, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–2 (L. Radzevičiūtė, V. Ramanauskienė).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

2. SVARSTYTA. TŽ-­188 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimo Nr. T-23 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašą.

Pranešėja A. Juonienė pridūrė, kad tvarkos aprašo keitimo priežastis – pakeistas Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašas, taip pat pakomentavo tvarkos aprašo keičiamus punktus.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA. TŽ-194 Dėl UAB „Alvintra“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti UAB „Alvintra“ nuo nuomos mokesčio mokėjimo už nuomojamas negyvenamąsias patalpas Naujojoje g. 52, Alytuje.

Pranešėja A. Juonienė informavo, kad tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į UAB „Alvintra“ prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu. Pridūrė, kad nuomininkas savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo, kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nuomininkas negali naudotis išsinuomotu turtu arba vykdyti veiklos ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.

Aplinkos ir plėtros komiteto narys Č. Daugėla siūlė pakoreguoti sprendimo projektą, kad 30 proc. nuomos mokesčio sumažintų savivaldybė, o 70 proc. Vyriausybė.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su siūlymu.

4. SVARSTYTA. TŽ-195 Dėl Alytaus užkandinės, MB, atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti Alytaus užkandinę, MB, nuo nuomos mokesčio mokėjimo už nuomojamas negyvenamąsias patalpas Birutės g. 5, Alytuje

Pranešėja A. Juonienė informavo, kad tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Alytaus užkandinę, MB prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu. Pridūrė, kad nuomininkas savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo, kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nuomininkas negali naudotis išsinuomotu turtu arba vykdyti veiklos ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.

Aplinkos ir plėtros komiteto narys Č. Daugėla siūlė pakoreguoti sprendimo projektą, kad 30 proc. nuomos mokesčio sumažintų savivaldybė, 70 proc. Vyriausybė.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su siūlymu.

5. SVARSTYTA. TŽ-196 Dėl UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ nuo nuomos mokesčio mokėjimo už nuomojamas negyvenamąsias patalpas Lelijų g. 44, Alytuje.

Pranešėja A. Juonienė informavo, kad tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu. Pridūrė, kad nuomininkas savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo, kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nuomininkas negali naudotis išsinuomotu turtu arba vykdyti veiklos ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.

Aplinkos ir plėtros komiteto narys Č. Daugėla siūlė pakoreguoti sprendimo projektą, kad 30 proc. nuomos mokesčio sumažintų savivaldybė, 70 proc. Vyriausybė.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su siūlymu.

6. SVARSTYTA. TŽ-197 Dėl (duomenys neskelbtini) atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti (duomenys neskelbtini) nuo nuomos mokesčio mokėjimo už nuomojamas negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B, Alytuje.

Pranešėja A. Juonienė informavo, kad tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į (duomenys neskelbtini) prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu. Pridūrė, kad nuomininkas savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo, kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nuomininkas negali naudotis išsinuomotu turtu arba vykdyti veiklos ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.

Aplinkos ir plėtros komiteto narys Č. Daugėla siūlė pakoreguoti sprendimo projektą, kad 30 proc. nuomos mokesčio sumažintų savivaldybė, 70 proc. Vyriausybė.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su siūlymu.

7. SVARSTYTA. TŽ-198 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šventė Jums“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti uždarąją akcinę bendrovę „Šventė Jums“ nuo nuomos mokesčio mokėjimo už nuomojamas negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B, Alytuje ir Rotušės a. 2, Alytuje.

Pranešėja A. Juonienė informavo, kad tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Uždaroji akcinė bendrovė „Šventė Jums“ prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu. Pridūrė, kad nuomininkas savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo, kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nuomininkas negali naudotis išsinuomotu turtu arba vykdyti veiklos ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.

Aplinkos ir plėtros komiteto narys Č. Daugėla siūlė pakoreguoti sprendimo projektą, kad 30 proc. nuomos mokesčio sumažintų savivaldybė, 70 proc. Vyriausybė.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su siūlymu.

8. SVARSTYTA. TŽ-199 Dėl S. Bekampio individualios įmonės atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti S. Bekampio individualią įmonę nuo nuomos mokesčio mokėjimo už nuomojamas negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B, Alytuje.

Pranešėja A. Juonienė informavo, kad tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į S. Bekampio individualios įmonės prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu. Pridūrė, kad nuomininkas savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo, kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nuomininkas negali naudotis išsinuomotu turtu arba vykdyti veiklos ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.

Aplinkos ir plėtros komiteto narys Č. Daugėla siūlė pakoreguoti sprendimo projektą, kad 30 proc. nuomos mokesčio sumažintų savivaldybė, 70 proc. Vyriausybė.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su siūlymu.

9. SVARSTYTA. TŽ-190 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sutikti perimti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą ir perėmus savivaldybės nuosavybėn sprendimo nurodytą turtą, jį perduoti mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

A. Juonienė pakomentavo, kad Nacionalinė švietimo agentūra Alytaus miesto savivaldybei nupirko kompiuterinę įrangą mokymui nuotoliniu būdu. Taip pat paminėjo, kad visa kompiuterinė įranga neapdrausta. Buvo nutarta, kad iki tarybos posėdžio Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pateiks informaciją kiek kainuotų savivaldybei apdrausti visą kompiuterinę įrangą.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui bendru sutarimu.

10. SVARSTYTA. TŽ-191 Dėl leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės taisyklių, mokesčio už važiavimą Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, tarifų aprašo patvirtinimo.

Komiteto narys

Pranešėja Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės taisykles ir mokesčio už važiavimą Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, tarifų aprašą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, palyginamąją lentelę, teiravosi, ar nustatoma sunkiasvorės transporto priemonės maksimali ašies apkrova, ar nekyla problemų didžiagabaritinėms ir sunkiasvorėmis transporto priemonėmis važiuoti per žiedines sankryžas.

Komiteto narys E. Čečėta klausimo svarstyme nedalyvavo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

11. SVARSTYTA. TŽ-189 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-85 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėjas Adomas Andrušaitis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. T-85Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo su visais pakeitimais ir papildymais.

Pranešėjas informavo, kad buvo gautas Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse teikimas dėl minėto tvarkos aprašo pakeitimo ar panaikinimo. Paminėjo, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba yra patvirtinusi dėl sporto srityse veikiančių fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų, galimus būdus ir  kriterijus. Pranešėjas akcentavo, kad iki 2020 m. liepos mėnesio bus parengti nauji finansavimo tvarkos aprašai šioms sporto sritims.

Komiteto nariai diskutavo, teiravosi, ar nebus neigiamų pasekmių dėl sporto projektų vykdymo, kokiu dokumentu vadovautis iki kol bus patvirtinti nauji tvarkos aprašai.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui bendru sutarimu.

12. SVARSTYTA. TŽ-192 Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

Pranešėjas Povilas Jagelavičius, vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas), pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – suteikti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą Alytaus miesto savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei, VšĮ Alytaus poliklinikai, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrui. Taip pat suteikti kandidato į skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui.

Pranešėjas informavo, kad siekiant įvertinti korupcijos indeksą ir atitiktį skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti, buvo sudaryta Alytaus miesto savivaldybei pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo komisija ir įstaigos buvo vertinamos pagal kriterijus, nurodytus Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos apraše, patvirtintame  Alytaus miesto savivaldybės tarybos. P. Jagelavičius trumpai pristatė komisijos apibendrintus korupcijos indekso vertinimo rezultatus. Taip pat akcentavo, kad skaidrios asmens sveikatos priežiūros  įstaigos vardo statusas galioja 5 metus, kandidato į skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą statusas galioja 1 metus.

Komiteto narė L. Radzevičiūtė siūlė, kad Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas nepritartų šiam sprendimo projektui ir, kad šis klausimas nebūtų traukiamas į tarybos posėdžių darbotvarkę.

Komiteto narys G. Andriuškevičius siūlė pritarti sprendimo projektui, nes neturime jokių faktų, kad minėtos įstaigos neskaidrios.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, teiravosi, ką keičia tokio statuso turėjimas.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–1 (G. Andriuškevičius).

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui siūlymą, kad klausimas nebūtų traukiamas į tarybos posėdžių darbotvarkę.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Nutarta netraukti klausimo į tarybos posėdžių darbotvarkę.

13. SVARSTYTA. TŽ-178 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimo Nr. T-62 ,,Dėl finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Povilas Jagelavičius, vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas), pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašą.

Pranešėjas pristatė nustatyti finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarką, siekiant skatinti trūkstamos specialybės gydytojus ir rezidentus atvykti dirbti į įstaigas tam, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Alytaus miesto gyventojams

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo dėl kasmetinės išmokos gydytojui, dėl trūkstamos specialybės gydytojo sąvokos ir 3 mėnesių termino, kada traktuojama, kad trūksta vienos ar kitos specialybės gydytojo, apie gydytojo įsipareigojimus įstaigai pasinaudojus skatinimo priemonėmis.

Komiteto nariai siūlė parengti sprendimo projekto alternatyvą, pakoreguojant 4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: ,,4.1. 5 883 Eur kasmetinė išmoka pirmus 3 metus ir nuo šios sumos į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokamas gyventojų pajamų mokestis“.

P. Jagelavičius pateikė siūlymą rengti sprendimo projekto alternatyvą.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui P. Jagelavičiaus siūlymą rengti sprendimo projekto alternatyvą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti P. Jagelavičiaus siūlymui rengti sprendimo projekto alternatyvą ir 4.1 papunktį išdėstyti taip: ,,4.1. 5 883 Eur kasmetinė išmoka pirmus 3 metus ir nuo šios sumos į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokamas gyventojų pajamų mokestis“.

14. SVARSTYTA. TŽ-193 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T-255 „Dėl B. Semeškienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. T-255 „Dėl B. Semeškienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas“. V. Valūnas pakomentavo, kad sprendimo projektu siūloma  pripažinti netekusiu galios dėl B. Semeškienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas, kadangi B. Semeškienė atsisakė vykdyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-76 2.2 papunktį: „2.2. parengti ir artimiausiam Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžiui pateikti Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų projektą“.

Svarstant klausimą taip pat dalyvavo „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, B. Semeškienė, K. G., tėvų atstovė, ir I. V. S, „Drevinuko“ mokyklos-darželio mokyklos tarybos pirmininkė.

B. Semeškienė informavo, kad nuostatai nebuvo pateikti, nes, rengiant nuostatų projektą, pritrūko argumentuotų savivaldybės tarybos sprendimų dėl įstaigos pertvarkymo, tolimesnės jos eigos, numatomų pokyčių ir pasekmių bendruomenei. Todėl kartu buvo pateiktas ir įstaigos bendruomenės kreipimasis dėl papildomos informacijos pateikimo ir patikino, kad atsakymų kol kas negavo. Vėliau ji susirgo.

V. Valūnas pakomentavo, kad 2020-04-24 B. Semeškienė pareiškė, jog nevykdys Alytaus savivaldybės tarybos sprendimu jai pavesto įpareigojimo ir teigė pasiteiravęs jos, ar suvokia, kokios gali būti tolimesnės pasekmės. Taip pat pridūrė, kad B. Semeškienės laikinojo nedarbingumo laikotarpiu buvo paskirtas asmuo, kuris ją pavadavo.     

B. Semeškienė teiravosi, ar šis sprendimo projektas traktuojamas kaip drausminės nuobaudos taikymas. Jei taip, tai ji su tuo nesutinka ir savo interesus pasiruošusi ginti įstatymų nustatyta tvarka.

K. G. pažymėjo, kad laikinai einanti direktoriaus pareigas, B. Semeškienė apie šį tarybos sprendimo projektą nebuvo informuota, nors sprendimo projektas buvo parengtas ir tiekiamas svarstyti komitetų posėdžiuose.

I. V. S. informavo, kad „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, B. Semeškienė neatsisakė parengti nuostatų projekto, tik laukė atsakymų į pateiktus klausimus, kurie iškilo rengiant nuostatus. Apgailestavo, kad mokyklos bendruomenė visiškai neinformuota, kyla daug klausimų dėl pertvarkos tolimesnio veiksmų plano. I. V. S. pabrėžė, kad B. Semeškienė puikiai atstovauja ir gina bendruomenės interesus, tinkamai vykdo savo pareigas, todėl nėra jokio pagrindo ją atleisti iš užimamų pareigų.

Komiteto nariai diskutavo, teiravosi, kas turėtų rengti nuostatus, kodėl nebuvo atsakyta į įstaigos pateiktus klausimus.

Komiteto nariai G. Andriuškevičius ir L. Radzevičiūtė siūlė šio klausimo netraukti į posėdžio darbotvarkę.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui, kad sprendimo projektas nebūtų traukiamas į darbotvarkę.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–1 (E. Čečėta).

NUSPRĘSTA. Nutarta netraukti sprendimo projekto į tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                         Edmundas Čečėta

                                                                                     

Posėdžio sekretorė                                                                              Jurgita Masionienė

Į pradžią