Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-407 2020-05-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VAIVORYKŠTĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIVORYKŠTĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 12 d. Nr.  DV-407

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020 m. gegužės 8 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-2405-(8.30.):

1. T v i r t i n u parengtą Vaivorykštės gatvės žemės sklypo Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-58014) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2. projekto iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.3. projekto rengėja – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius, Inga Bikulčienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-1100);

1.4. projekto tikslas – suformuoti naują valstybinės žemės sklypą;

1.5. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima projektiniu Nr. 0005-1) duomenys:

1.5.1. plotas 0,3453 ha;

1.5.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.5.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.5.4. specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu): 101 – Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 106 – Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 109 – Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), 149 – Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis).

2. N u r o d a u, kad:

2.1. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

2.2. šis įsakymas skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-407 - DĖL VAIVORYKŠTĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
DV-407 - DĖL VAIVORYKŠTĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
Į pradžią