Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-223 2020-05-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „DIAGNOSTIKA, GYDYMAS IR REABILITACIJA. TARPVALSTYBINIS SAUGUMAS COVID-19 EROJE“

                                                                                                                              Projektas

2020-05-22 Nr. TŽ-223

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „DIAGNOSTIKA, GYDYMAS IR REABILITACIJA. TARPVALSTYBINIS SAUGUMAS COVID-19 EROJE“

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą, patvirtintą Europos Komisijos 2015-12-15 sprendimu Nr. C(2015) 9279, Alytaus miesto savivaldybės taryba      n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

1.   Pritarti projektui „Diagnostika, gydymas ir reabilitacija. Tarpvalstybinis saugumas COVID-19 eroje“.

2.    Leisti naudoti VšĮ Alytaus poliklinikos sukauptas lėšas projektų bendrajam finansavimui ir kaip apyvartines lėšas, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama.

3.   Įpareigoti VšĮ Alytaus polikliniką užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis                                 


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „DIAGNOSTIKA, GYDYMAS IR REABILITACIJA. TARPVALSTYBINIS SAUGUMAS COVID-19 EROJE“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-05-22

(data)

Alytus

 

 

 

Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika kartu su Augustavo ligonine (Lenkijos Respublika) ir Druskininkų reabilitacijos centru „Dainava“ ketina pateikti įgyvendinančiajai institucijai – Jungtiniam techniniam sekretoriatui – paraišką projekto finansavimui gauti pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą (5-asis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2020-04-04). ES parama – 85 proc. tinkamų išlaidų, 15 proc. nuosavas įnašas.

Projekto pavadinimas – „Prieinamos sveikatos paslaugos – gyvenimo kokybės užtikrinimas pasienio regione“.

Pagrindinė paramos gavėja – Augustavo ligoninė (Lenkijos Respublika).

Paramos gavėjai – Alytaus poliklinika, Druskininkų reabilitacijos centras „Dainava“.

Projekto veiklos rūšys Alytaus mieste:

Irengtas rentgeno kabinetas – apie 70 000 Eur.

Įsigytas rentgeno įranga – apie 250 000 Eur.

Suorganizuoti 3 seminarai gydytojams  – apie 7 500 Eur.

Projekto administravimo išlaidos  – apie 10 000 Eur.

Privalomosios pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą veiklos rūšys: projekto viešinimas (2 straipsniai regioninėje spaudoje), kaina apie 400 Eur; informacinė, atminimo lenta (1 vnt.), kaina apie 150 Eur; suvenyrai su programos logotipais, kaina apie 5 000 Eur; projekto audito išlaidos, kaina apie 4 000 Eur; atidarymo ir/ar baigiamoji konferencija (30–40 asm., patalpų nuoma, maitinimas, vertėjas, 1–2 lektoriai), kaina apie 8 000 Eur; pacientų patikros paslaugos –  apie 7 000 Eur.

Bendra projekto vertė – apie 1 000 000 Eur.

Alytaus miestui tenkanti projekto dalis – apie 365 000 Eur, reikalinga bendrojo finansavimo dalis 15 proc. –  apie 54 750 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn.

VšĮ Alytaus poliklinika reikalingas 15 % sąnaudas planuoja naudoti iš sutaupytų praėjusių laikotarpių sukaupto perviršio, gaunant einamųjų metų neigiamų finansinės veiklos rezultatą.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                       Marius Jasaitis

 

Tel.8 614 19672, el. p. marius.jasaitis@apoliklinika.lt

Į pradžią