Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projekto alternatyva, Nr. TŽ-225 2020-05-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

                                                                                                               Projekto TŽ-210 alternatyva

2020-05-22 Nr. TŽ-225

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir Akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti UAB „Alytaus butų ūkis“ įstatus (pridedama).

2. Įgalioti UAB „Alytaus butų ūkis“ direktorių:

2.1. pasirašyti UAB „Alytaus butų ūkis“ įstatus;

2.2. įregistruoti UAB „Alytaus butų ūkis“ įstatus Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka valstybės įmonėje Registrų centre.

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-87 „Dėl naujos redakcijos uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis“ įstatų tvirtinimo“ 1 ir 2 punktus su visais papildymais ir pakeitimais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2020 m. _________________ d.

sprendimu Nr. ____________

 

 

UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ ĮSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. UAB „Alytaus butų ūkis“ (toliau – bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais. Bendrovė įsteigta vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 1997 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 710 „Dėl UAB „Alyteksta“ reorganizavimo“.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.

4. Bendrovės finansiniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

5. Bendrovės steigėja ir visų akcijų savininkė yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininko turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkas pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo mokėti už akcijas.

6. Sprendimas dėl bendrovės buveinės pakeitimo priimamas visuotiniame akcininkų susirinkime.

 

II SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

 

7. Bendrovės veiklos tikslai:

7.1. eksploatuoti ir prižiūrėti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas, racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad butų užtikrinti akcininko turtiniai interesai;

7.2. tenkinti miesto kraštovaizdžio plėtros viešuosius interesus, vykdant Alytaus miesto parkų, miškų, skverų, paplūdimių, kultūros paveldo objektų, gėlynų ir kitų gamtinių teritorijų priežiūrą, populiarinimą ir kitą visuomenei naudingą veiklą jai savininko pavestose prižiūrėti miesto teritorijose.

8. Siekdama savo tikslų bendrovė vykdo šią veiklą:

8.1. atlieka statybos ir remonto darbus;

8.2. renovuoja ir rekonstruoja pastatus;

8.3. prižiūri ir remontuoja statinių inžinerines sistemas;

8.4. administruoja pastatus ir atlieka jų techninę priežiūrą;

8.5. teikia daugiabučių namų teritorijų, patalpų valymo ir priežiūros paslaugas;

8.6. nuomoja nuosavą turtą;

8.7. Alytaus mieste saugo, naudoja, prižiūri parkų, miškų, skverų, rekreacinių teritorijų želdinius, gėlynus, kitą sumedėjusią ir žolinę augmeniją, šiose teritorijose esančius infrastruktūros objektus. Rūpinasi esančių vertingų gamtos, kraštovaizdžio, kultūros paveldo objektų ir kompleksų išsaugojimu bei atkūrimu;

8.8. organizuoja ir vykdo poilsio, pramogų, aplinkosauginę, kultūros ir kitą visuomenei naudingą veiklą Alytaus miesto parkuose, skveruose ir kitose rekreacinėse teritorijose, naudodama jose esančią infrastruktūrą, vykdo jai priskirtos srities visuomenės informavimą ir ekologinį švietimą;

8.9. atlieka kraštovaizdžio formavimo, ugdomuosius, sanitarinius miškų kirtimus;

8.10. prižiūri Alytaus miesto paplūdimius ir maudyklas, juos eksploatuoja.

9. Bendrovė, vykdydama savo veiklą, turi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu numatytas teises ir pareigas.

10. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Licencijuojama ar nustatyta tvarka vykdoma veikla atliekama tik gavus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išduodamus leidimus ir licencijas.

 

III SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

 

11.  Bendrovės įstatinis kapitalas yra 63 402,99 eurai.

12.  Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 218 631 paprastąją vardinę akciją. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 euro. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai.

13.  Bendrovės akcijos yra nematerialios.

14.  Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

15.  Akcijų nuosavybės teisės įrodymas yra įrašai vertybinių popierių sąskaitose,  atidaromose akcininko vardu. Nematerialių akcijų sąskaitas tvarko bendrovė.

16.  Akcininko pageidavimu bendrovė išduoda išrašą iš jo vardu atidarytos vertybinių popierių sąskaitos, rodantį akcijų skaičių bei kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas.

17. Bendrovės akcijų įsigijimo ar perleidimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

18.  Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

 

19.  Bendrovės organai:

19.1.  visuotinis akcininkų susirinkimas;

19.2. bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma;

19.3.  kolegialus bendrovės valdymo organas – valdyba;

19.4. bendrovės vadovas (direktorius).

20.  Į valdybos narius keturiems metams renkami 3 nariai. Nepriklausomų narių skaičių sudaro ne mažiau kaip 2 valdybos nariai.

21.  Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

22.  Kadangi bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, valdyba gali atlikti visas šias priežiūros funkcijas:

22.1. priimti sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;

22.2. prižiūrėti bendrovės vadovo (direktoriaus) veiklą, pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės vadovo (direktoriaus) veiklos;

22.3. svarstyti, ar bendrovės vadovas (direktorius) tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai;

22.4. teikti siūlymus bendrovės vadovui (direktoriui) atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;

22.5. spręsti kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir bendrovės vadovo (direktoriaus) veiklos priežiūros klausimus.

23.  Bendrovės visų akcijų savininko raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

 

V SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

 

24.  Kai bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.

25.  Kiti bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu 1aišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

26.  Akcininkams pranešimai yra siunčiami bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

27.  Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako bendrovės vadovas (direktorius).

 

VI SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

 

28.  Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos bendrovės dokumentai, nesusiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje bendrovės vadovo (direktoriaus) nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

29.  Akcininkas turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

30.  Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkui pateikiama neatlygintinai.

 

VII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 

31.  Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes.

32.  Sprendimą steigti bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis teisės aktais.

 

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

33.  Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

____________________________

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-05-22

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projekto alternatyva parengta Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymu numatyti, kad UAB „Alytaus butų ūkis“ sudaromas kolegialus valdymo organas – valdyba.

UAB „Alytaus butų ūkis“ įstatų keitimo priežastis – patvirtinti naujos redakcijos įstatus, kadangi likviduojant viešąją įstaigą „Alytaus infrastruktūra“ funkcijos, kurias vykdė ši įstaiga, pavedamos atlikti bendrovei, praplečiant jos veiklos sritis:

Sena redakcija

Nauja redakcija

5. Bendrovės steigėjas ir visų akcijų savininkas yra Alytaus miesto savivaldybės taryba.

5. Bendrovės steigėja ir visų akcijų savininkė yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininko turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkas pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo mokėti už akcijas.

6. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininko turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkas pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo mokėti už akcijas.

6. Sprendimas bendrovės dėl buveinės pakeitimo priimamas visuotiniame akcininkų susirinkime.

7. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas ir objektas yra eksploatuoti ir prižiūrėti savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas, racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad butų užtikrinti akcininko turtiniai interesai.

 

7. Bendrovės veiklos tikslai:

7.1. eksploatuoti ir prižiūrėti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas, racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad butų užtikrinti akcininko turtiniai interesai;

7.2. tenkinti miesto kraštovaizdžio plėtros viešuosius interesus, vykdant Alytaus miesto parkų, miškų, skverų, paplūdimių, kultūros paveldo objektų, gėlynų ir kitų gamtinių teritorijų priežiūrą, populiarinimą ir kitą visuomenei naudingą veiklą jai savininko pavestose prižiūrėti miesto teritorijose.

8. Siekdama savo tikslų bendrovė gali vykdyti statybos, remonto darbus, pastatų renovavimo, rekonstravimo darbus, statinių inžinerinių sistemų priežiūrą, remontą, pastatų techninę priežiūrą ir administravimą, nuosavo turto  nuomą, kitą veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

8. Siekdama savo tikslų bendrovė vykdo šią veiklą:

8.1. atlieka statybos ir remonto darbus;

8.2. renovuoja ir rekonstruoja pastatus;

8.3. prižiūri ir remontuoja statinių inžinerines sistemas;

8.4. administruoja pastatus ir atlieka jų techninę priežiūrą;

8.5. teikia daugiabučių namų teritorijų, patalpų valymo ir priežiūros paslaugas;

8.6. nuomoja nuosavą turtą;

8.7. Alytaus mieste saugo, naudoja, prižiūri parkų, miškų, skverų, rekreacinių teritorijų želdinius, gėlynus, kitą sumedėjusią ir žolinę augmeniją, šiose teritorijose esančius infrastruktūros objektus. Rūpinasi esančių vertingų gamtos, kraštovaizdžio, kultūros paveldo objektų ir kompleksų išsaugojimu bei atkūrimu;

8.8. organizuoja ir vykdo poilsio, pramogų, aplinkosauginę, kultūros ir kitą visuomenei naudingą veiklą Alytaus miesto parkuose, skveruose ir kitose rekreacinėse teritorijose, naudodama jose esančią infrastruktūrą, vykdo jai priskirtos srities visuomenės informavimą ir ekologinį švietimą;

8.9. atlieka kraštovaizdžio formavimo, ugdomuosius, sanitarinius miškų kirtimus;

8.10. prižiūri Alytaus miesto paplūdimius ir maudyklas, juos eksploatuoja.

17. Asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas, arba šios Bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį Bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti Bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įsigytų ar perleistų akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įsigijusį asmenį. Bendrovės vadovas (direktorius) apie tai per 5 dienas nuo Akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

17. Bendrovės akcijų įsigijimo ar perleidimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

 

19.  Bendrovės organai:

19.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

19.2. Bendrovės vadovas (direktorius).

 

19.   Bendrovės organai:

19.1.  visuotinis akcininkų susirinkimas;

19.2. bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma;

19.3.  kolegialus bendrovės valdymo organas – valdyba;

19.4. bendrovės vadovas (direktorius).

20.  Bendrovėje kolegialus valdymo organas valdyba ir kolegialus priežiūros organas stebėtojų taryba nesudaroma.

20.   Į valdybos narius keturiems metams renkami 3 nariai. Nepriklausomų narių skaičių sudaro ne mažiau kaip 2 valdybos nariai.

 

22.  Sprendimą dėl Bendrovės vadovo (direktoriaus) atostogų, komandiruočių ir jo pavadavimo priima visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

22.   Kadangi bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, valdyba gali atlikti visas šias priežiūros funkcijas:

22.1. priimti sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;

22.2. prižiūrėti bendrovės vadovo (direktoriaus) veiklą, pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės vadovo (direktoriaus) veiklos;

22.3. svarstyti, ar bendrovės vadovas (direktorius) tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai;

22.4. teikti siūlymus bendrovės vadovui (direktoriui) atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;

22.5. spręsti kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir bendrovės vadovo (direktoriaus) veiklos priežiūros klausimus.

24.  Kai bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas“.

24.  Kai bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.

29.  Akcininkas valdantis visas Bendrovės akcijas turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

29.   Akcininkas turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

34. Bendrovė reorganizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais būdais, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

34. Neteko galios.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Neringa Norušė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24409, el. p. neringa.noruse@alytus.lt

 

Sprendimo projektas:

TŽ-210 DĖL UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

Į pradžią