Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-406 2020-05-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

2020 m. gegužės 12 d. Nr. DV-406

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 ir 10 punktais, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimo taisyklių, patvirtintų  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244 punktu ir atsižvelgdamas į R. Š. 2020 m. balandžio 29 d. prašymą:

1. P r i t a r i u R. Š. iniciatyvai pradėti rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą – teritorijos, esančios tarp Jūratės, Stoties, Girakalnio gatvių, detaliojo plano koregavimą (TPD reg. Nr. T00075941 koregavimas) ir sudaryti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį.

2. N u s t a t a u, kad 1 punkte nurodyto vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo tikslai – pakeisti žemės sklypui (kadastrinis Nr. 1101/0004:230) nustatytus naudojimo reglamentus bei nustatyti papildomus reglamentus pagal šiuo metu galiojantį Alytaus miesto bendrąjį planą.

3. Pa v e d u Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui:

3.1. parengti ir patvirtinti planavimo darbų programą;

3.2. užtikrinti šio įsakymo viešinimą Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

4. N u s t a t a u, kad šis teisės aktas įsigalioja nuo 2020 m. gegužės 26 d.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

 

______________

 

 

Į pradžią