Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-334 2020-11-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-05-15 SPRENDIMO NR. T-114 „DĖL NAUJOS REDAKCIJOS KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                          

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-05-15 SPRENDIMO NR. T-114 „DĖL NAUJOS REDAKCIJOS KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 6 d. Nr.  T-334

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Pavyzdinius savivaldybių kultūros ir meno tarybų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-608 „Dėl Pavyzdinių savivaldybių kultūros ir meno tarybų nuostatų patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003-05-15 sprendimą Nr. T-114 „Dėl naujos redakcijos Kultūros ir meno tarybos nuostatų tvirtinimo“:

1.1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„DĖL ALYTAUS MIESTO KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“

1.2. Pakeisti dėstomąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Patvirtinti Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos nuostatus (pridedama).“

2. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Nerijus Cesiulis

______________

                     


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2003 m. gegužės 15  d.

sprendimu Nr. T-114

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2020 m. lapkričio 6 d.

sprendimo Nr. T-334  

redakcija)

 

ALYTAUS MIESTO KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto kultūros ir meno taryba (toliau – Kultūros ir meno taryba), atstovaujanti Alytaus kultūros ir meno bendruomenei, sudaroma prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba), siekiant užtikrinti visuomenės narių dalyvavimą kultūros politikos formavimo procesuose.

2. Kultūros ir meno taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, atliekanti konsultanto funkcijas, teikianti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus savivaldybės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.

3. Kultūros ir meno tarybą sudaro ir jos nuostatus tvirtina, keičia ir pripažįsta netekusiais galios Savivaldybės taryba.

4. Kultūros ir meno taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Kultūros ir meno tarybos tikslas – bendradarbiauti su Savivaldybės taryba ir Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – savivaldybės administracija) ir prisidėti sprendžiant strateginius miesto kultūros politikos įgyvendinimo klausimus.

6. Kultūros ir meno tarybos uždaviniai:

6.1. skatinti savivaldybės kultūros institucijų ir/ar įstaigų, organizacijų, kitų juridinių asmenų bendradarbiavimą ir kultūros sektoriaus partnerystę su kitomis sritimis: aukštuoju mokslu, švietimu, verslu, turizmu ir pan.;

6.2. analizuoti, svarstyti ir vertinti savivaldybėje vykstančius kultūros ir meno procesus, kultūros plėtros galimybes, probleminius kultūros ir meno klausimus;

6.3. vadovaujantis visų kultūros sričių lygiavertiškumu, skatinti kultūros ir meno raidą, rūpintis laisva žmogaus kūrybine raiška, jos individualumu, kultūros vertybėmis, menininkų ir kitų kultūros kūrėjų prestižu, miesto kultūros ir meno sklaida šalyje ir užsienyje.

7. Kultūros ir meno tarybos funkcijos:

7.1. rengia ir teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, savivaldybės tarybos komitetams, savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams dėl profesionaliojo meno vystymo, visuomenės kūrybinės veiklos skatinimo ir sąlygų gyventojų kultūriniams poreikiams tenkinti gerinimo;

7.2. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl savivaldybės kultūros srities projektų prioritetų nustatymo, dalinio finansavimo sąlygų ir kitų kultūros srities projektų dalinio finansavimo klausimų;

7.3. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl garbės piliečio vardo suteikimo, kultūros ir meno stipendijų steigimo, kultūrai nusipelniusių alytiškių atminimo įamžinimo ir kitais aktualiais klausimais;

7.4. teikia siūlymus administracijos direktoriui dėl savivaldybės kultūros premijų skyrimo, stipendijų skyrimo, kultūrai nusipelniusių alytiškių apdovanojimų ir kitais aktualiais klausimais;

7.5. inicijuoja konferencijų, seminarų, apskritojo stalo diskusijų ir kitokių panašaus pobūdžio renginių, susijusių su savivaldybės kultūros politikos įgyvendinimu mieste, organizavimą;

7.6. inicijuoja savivaldybės kultūros būklės tyrimus, analizuoja jų rezultatus ir teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl padėties gerinimo;

7.7. teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais patvirtintų kultūros programų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje;

7.8. teikia kitus su valstybės ir savivaldybės kultūros politikos įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje susijusiais klausimais siūlymus.

 

III SKYRIUS

KULTŪROS IR MENO TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Kultūros ir meno taryba turi teisę:

8.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, kitų įstaigų ir organizacijų informaciją ir dokumentus, kurie susiję su kultūros ir meno tarybos veikla;

8.2. kviesti į posėdžius savivaldybės administracijos padalinių specialistus, savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojus, nevyriausybinių organizacijų atstovus, Alytaus miesto kultūros ir meno bendruomenės atstovus ar kitus suinteresuotus asmenis;

8.3. stebėtojo teise dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, kuriuose svarstomi kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo ar su jais susiję klausimai;

8.4. atstovauti savivaldybei kitose įstaigose, organizacijose, taip pat ir užsienyje savo kompetencijos klausimais.

9. Kultūros ir meno taryba kasmet informuoja visuomenę apie savo veiklą. Kultūros ir meno tarybos pirmininkas iki einamųjų metų balandžio 15 d. savivaldybės interneto svetainėje paskelbia Kultūros ir meno tarybos veiklos metinę ataskaitą. 

 

IV SKYRIUS

KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10. Kultūros ir meno tarybą iš 9 asmenų sudaro Savivaldybės taryba.

11. Kultūros ir meno tarybos kadencijos trukmė – 3 metai.

12. Į Kultūros ir meno tarybą deleguoja:

12.1. Alytaus meno ir kultūros srities atstovų visuotinis susirinkimas (toliau – konferencija) – 8 atstovus;

12.2. Savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetas (toliau – komitetas) – 1 atstovą.

13. Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius (toliau – Kultūros skyrius) savivaldybės interneto svetainėje ir žiniasklaidoje viešai paskelbia konferencijos datą ir ją organizuoja, o į komitetą kreipiasi tiesiogiai.

14. Prieš pradėdamas darbą Kultūros ir meno taryboje, kiekvienas jos narys pasirašo nešališkumo deklaraciją.

15. Pirmąjį naujos kadencijos Kultūros ir meno tarybos posėdį organizuoja Kultūros skyrius.

16. Kultūros ir meno taryba per pirmąjį posėdį iš savo narių renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.

17. Kultūros ir meno tarybos pirmininkas organizuoja Kultūros ir meno tarybos darbą, pirmininkauja posėdžiams ir atsako už jos veiklą, jai atstovauja arba įgalioja tai daryti pirmininko pavaduotoją. Posėdyje nedalyvaujant Kultūros ir meno tarybos pirmininkui, jo pareigas eina pirmininko pavaduotojas.

18. Kultūros ir meno tarybos sekretoriaus pareigas atlieka Kultūros skyriaus valstybės tarnautojas arba kitas savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

19. Kultūros ir meno tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžių protokolus pasirašo pirmininkas ir sekretorius. Protokolus registruoja ir saugo savivaldybės administracija vieno langelio informacinės sistemos „Avilys“ priemonėmis.  

20. Kultūros ir meno tarybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė Kultūros ir meno tarybos narių, o sprendimai yra teisėti, jei jiems paprasta balsų dauguma pritaria posėdyje dalyvavę Kultūros ir meno tarybos nariai. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

21. Tais atvejais, kai reikalingas operatyvus Kultūros ir meno tarybos sprendimas, bet nėra galimybių surengti posėdį, jis gali būti vykdomas nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu vykusiame posėdyje priimti sprendimai įforminami protokolu.

22. Kiekvienas Kultūros ir meno tarybos narys turi teisę siūlyti klausimus posėdžiui, iš anksto informavęs apie tai pirmininką.

23. Kultūros ir meno taryba renkasi ne rečiau kaip vieną kartą per metų ketvirtį, esant būtinybei – dažniau.

24. Kultūros ir meno tarybos posėdžiai yra uždari arba vieši pagal svarstomų klausimų pobūdį.

25. Kultūros ir meno tarybos nario įgaliojimai pasibaigia:

25.1. kai Savivaldybės taryba sudaro naujos sudėties Kultūros ir meno tarybą;

25.2. Kultūros ir meno tarybos nariui atsistatydinus savo noru, rašytiniu prašymu;

25.3. jeigu nutrūksta į Kultūros ir meno tarybą deleguoto Savivaldybės tarybos nario įgaliojimai;

25.4. nariui mirus.

26. Kultūros ir meno tarybos narys, be pateisinamos priežasties nedalyvavęs trijuose posėdžiuose ar pažeidęs nešališkumo deklaracijos reikalavimus, Kultūros ir meno tarybos pirmininko siūlymu ir Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti keičiamas kitu nariu. 

27. Naujas Kultūros ir meno tarybos narys likusiai Kultūros ir meno tarybos kadencijai paskiriamas šių nuostatų nustatyta tvarka. Konferencijos pasiūlytas narys keičia pasitraukusį narį pagal konferencijos metu gautą balsų skaičių.

28. Kultūros ir meno tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

29. Kultūros ir meno tarybos išvados ir pasiūlymai yra rekomendacinio pobūdžio.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Kultūros ir meno tarybos nariai savo pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.

31. Kultūros ir meno tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, ekspertų išvados, susirašinėjimo medžiaga ir kt.) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________________

 

Į pradžią